Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) je platforma,
ki poglablja razumevanje enakosti spolov.

 

Naša vizija

S pomočjo interaktivnih aktivnosti vzpostavljati možnosti za družbo, ki bo v celoti presegla ovire zaradi dimenzij spolov, doseči spremembe v obstoječih družbenih vzorcih in z inovativnimi rešitvami in predlogi doprinesti k družbenemu napredku.


Zakaj?

Spol je osebna okoliščina, neodtujljiv del slehernega posameznika. V vsakem družbenem kontekstu predstavniki posameznega spola predstavljajo približno polovico članov družbe – noben spol ni zastopan v manjšini!

Zaradi družbenih pričakovanj in tradicionalnih praks pa lahko pogosto stoji na poti pri doseganju ciljev posameznikov – bodisi kot okoliščina privilegija, blažja ovira ali celo sredstvo popolnega onemogočanja.

Za učinkovit družbeni napredek je potrebno vključiti vse ljudi, zato spol – takšen ali drugačen – v 21. stoletju ne sme več predstavljati preprek.


Kako?

IPES ozavešča in izobražuje mlade in širšo javnost o mnogih aspektih (ne)enakosti spolov.

Enakost spolov razumemo kot sklop enakih možnosti, za ženske in moške, ki obsega vsakršno udejstvovanje v javnem ali zasebnem življenju. Prav tako morajo uživati enako prepoznavnost in si deliti enako moč. Obenem je nujna odsotnost stereotipnih predstav in diskriminacije.

Enakosti spolov nikakor ne enačimo z istostjo spolov, ki bi namigovala na podobnosti med ženskami in moškimi, temveč jo utemeljujemo na sprejemanju razlik oziroma drugačnosti med ženskami in moškimi ter enakem vrednotenju teh razlik in različnih družbenih vlog.


Kdo?

Tematiko enakosti spolov mladim (posameznice posamezniki med 15. in 29. letom) predstavljamo na njim razumljiv način ter preko področij življenja, ki so jim najbližje: skozi sistem izobraževanja, preko tehnologije, podjetniških idej, družbenih omrežij.

IPES vodi mlada ekipa, ki aktivnosti ter projekte načrtuje in izvaja v skladu z načelom »mladi za mlade«, s čimer zapolnjuje praznino v sferi projektov na področju enakosti spolov v Sloveniji namenjenih mladini.