NAPREJ – EDUKATIVNO-OZAVEŠČEVALNI PROGRAM

V sklopu projekta NAPREJ (Na presečišču (ne)enakosti: opolnomočenje Rominj in romskih skupnosti za vprašanja enakosti spolov), kjer se ukvarjamo z opolnomočanjem romskih skupnosti za vprašanja enakosti spolov  in z ozaveščanjem širše javnosti (vključno z lokalnimi in nacionalnimi deležniki ter deležnicami) o položaju romske skupnosti, izzivih, ki se porajajo med enakopravnostjo in enakostjo ter o pomenu zavrnitve institucionalnega rasizma in diskriminatorne obravnave romske populacije; smo na IPES, v zadnjih mesecih aktivno pripravljali NAPREJ EDUKATIVNO-OZAVEŠČEVALNI PROGRAM za opolnomočenje mladih Rominj in Romov.

Pri pripravi vsebin in ključnih izhodišč smo opravili vrsto neformalnih posvetov s partnerskimi organizacijami, ki sodelujejo v projektu NAPREJ (Razvojni center Murska Sobota in Inland Norway University of Applied Sciences, Centre for lifelong learning) ter z nekaterimi drugimi deležniki in deležnicami, ki imajo dolgoletne izkušnje z izvajanjem programov izobraževanja in opolnomočenja z romsko populacijo.

Pri pripravi edukativno-ozaveščevalnega programa, ki se bo v mesecu novembru izvajal na območju Prekmurja, smo zasledovali vsebinska izhodišča spodaj predstavljenih 6-ih modulov, podrobne načine in prakse podajanja znanja pa smo utemeljili na podlagi izbranega spolno in kulturno občutljivega pristopa

Ob zasnovi interaktivnih delavnic in še posebno pri nadaljnjemu oblikovanju NAPREJ Priročnika, pričakujemo aktivno participiranje in konstantno evalvacijo s strani vseh udeleženk in udeležencev. Na tak način bomo zagotovili tako upoštevanje potreb in področij, ki so za ciljno populacijo (mladih Romov in Rominj) najbolj pereča, kot tudi povečanje uspešnosti predanega znanja. V skladu z opravljeno oceno potreb in analizo trenutnega stanja, smo identificirali 6 področij, o katerih bomo (tudi s povabljenimi zunanjimi strokovnjaki in strokovnjakinjami) govorili na skupno 10-ih delavnicah, ki bodo potekale v prostorih Ljudske univerze Lendava. 

Ocena potreb: 

ENAKOST SPOLOV

Znotraj romskih skupnosti prevladujejo tradicionalne spolne vloge. Romske ženske se pogosto soočajo z večplastno diskriminacijo na podlagi etnične pripadnosti in spola, kar lahko omejuje njihov dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in sodelovanja v procesih odločanja. Zaradi revščine, diskriminacije in kulturnih norm, se mlade Rominje soočajo z ovirami pri dostopu do kakovostnega izobraževanja, zaposlitve in ekonomske neodvisnosti. Poleg slednjega je za implementacijo enakosti spolov, enako pomembno še izpodbijanje tradicionalnih spolnih stereotipov in spodbujanje romskih skupnosti k prepoznavanju in vrednotenju različnih spolnih vlog in identitet, ki lahko omogočajo kreiranje bolj vključujočih odnosov; spodbujanje dostopa do zdravstvenega varstva, storitev spolnega in reproduktivnega zdravja in informacij ter preprečevanje nasilja nad romskimi ženskam z namenom omogočanja dostopa do varnih prostorov, pravnega varstva in podpornih storitev za Rominje. Znotraj projekta NAPREJ v aktivnosti opolnomočenja romskih skupnosti za vprašanja enakosti spolov poleg mladih žensk, enakovredno spodbujamo tudi mlade moške – s spodbujanjem pozitivnih, skrbstvenih praks moškosti in k skupnemu boju za odpravo omejujočih in škodljivih spolnih stereotipov, ki delujejo na vse spole.

ZDRAVJE

Po podatkih NIJZ se v praksi izključenost Romov_inj kaže tudi v veliki neenakosti v zdravju, ki rezultira v statistikah kakršne so, da »Romi v Sloveniji umirajo kar 22 let mlajši kot splošno prebivalstvo, ter da je umrljivost romskih otrok do petega leta starosti 4-krat višja kot pri otrocih enake starosti v celotni slovenski populaciji.« (NIJZ, 2020). Natančneje za Rominje, je analiza rodnosti pokazala, da je slednja pri romskih ženskah kar dvakrat višja od slovenskega povprečja, pri tem pa precej izstopa tudi starost Rominj, ki rojevajo, saj se pri slednjih kar dve tretjini porodov zgodita v starosti od 15 do 24 let. Najmlajše Rominje, ki so rodile, so bile stare 14 let, najstarejše pa 44 let.

IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLOVANJE 

Podatki kažejo, da je okoli 80 % Romov nezaposlenih (Epeka, 2021) pri čemer še posebno izstopa visoka nezaposljivost Rominj, ki je posledica hitrih (prezgodnjih) porok in materinstva žensk, ki nato življenje preživijo v skrbi za otroke in moža. Velik problem pri zaposlovanju seveda igra tudi nizka izobrazba (največji osip je namreč že ob koncu osnovnošolskega izobraževanja).

Tematike in vsebine, ki jih bomo obravnavali v sklopu NAPREJ edukativno-ozaveščevalnega programa in ki bodo predstavljale osrednji del NAPREJ Priročnika (ki mu bodo dodane še vsebine in nasveti za spolno in kulturno občutljivo delo z romsko populacijo ter potrebe in želje romske populacije) so sledeče:

IZOBRAŽEVANJE, ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNA AKTIVACIJA

 • Pomen izobraževanja in enakega dostopa do izobraževalnih vsebin za vse (izobraževalni viri, štipendije in podporni programi, ki so na voljo ciljni populaciji);
 • Krepitev motivacije za izobraževanje;
 • Spolni in kulturni kontekst ter izzivi s katerimi se Romi in Rominje srečujejo znotraj izobraževalnega procesa;
 • Pomen izobraževanja za posameznike, posameznice in skupnosti;
 • Opredelitev izzivov s katerimi se srečujejo mladi Romi in Rominje, skupno kreiranje strategij za njihovo preseganje;
 • Praktični nasveti o iskanju zaposlitve, pisanju življenjepisa in pripravi na razgovor;
 • Pomen pridobivanja spretnosti in kvalifikacij za lažji vstop na trg dela;
 • Predstavitve temeljnih zaposlitvenih pravic (pošteno plačilo, varno delovno okolje, prepoved diskriminacije);
 • Finančna pismenost;
 • Pomen finančne stabilnosti in ekonomske neodvisnosti;
 • Spodbujanje aktivne vloge (mladih) pri razvoju romskih skupnosti;
 • Osnove zagovorništva in participacije.

FIZIČNO IN DUŠEVNO ZDRAVJE

 • Pomen vzpostavljanja in ohranjanja zdravega življenjskega sloga;
 • Preventivno zdravstveno varstvo;
 • Zgodnje odkrivanje in posredovanje pri najbolj pogostih zdravstvenih težavah;
 • Dostopnost zdravstvenih storitev;
 • Spolno in reproduktivno zdravje;
 • Ozaveščanje o tveganjih povezanimi z zlorabami alkohola, drog in tobaka;
 • Pomen duševnega zdravja in dobrega počutja;
 • Tehnike za obvladovanje stresa, tesnobe in krepitve odpornosti;
 • Pomen zdravih odnosov za boljše duševno zdravje;
 • Aktivno poslušanje in izražanje čustev;
 • Spopadanje s stiskami, travmami in viri iskanja pomoči.

DISKRIMINACIJA

 • Opredelitev in vrste diskriminacije;
 • Intersekcijska diskriminacija;
 • Prepoznavanje diskriminatornega vedenja, mikroagresije, stereotipov in predsodkov;
 • Mehanizmi soočanja z diskriminacijo;
 • Pomen in načini prijave diskriminacije;
 • Poznavanje zakonskih pravic zaščite pred diskriminacijo;
 • Opolnomočenje za zagovorniška prizadevanja v boju zoper diskriminacijo.

NASILJE (NA PODLAGI SPOLA)

 • Razumevanje in poznavanje različnih pojavnih oblik nasilja (na podlagi spola);
 • Družbena pogojenost in (re)produciranje nasilja;
 • Prepoznavanje znakov nasilja in vpliva nasilja na posameznike_ce, družine in skupnosti;
 • Razumevanje razlike med nasiljem in konfliktom;
 • Vpliv spolnih norm in neenakosti med spoli na nasilje;
 • Pomen grajenja spoštljivih in zdravih odnosov;
 • Strategije za mirno reševanje konfliktov;
 • Možnosti prijave in preprečevanja nasilja ter iskanja pomoči;
 • Strategije preprečevanja in tehnike posredovanja ob nasilju, ki smo mu priča.

ENAKOST SPOLOV

 • Razumevanje koncepta spola in pomena enakosti spolov:
 • Opredelitev ključnih pojmov, kot so spol (biološki in družbeni), spolne vloge, stereotipi in enakost spolov;
 • Raziskovanje spolnih norm in (tradicionalnih) spolnih vlog;
 • Razprava o spolnih normah, ki obstajajo v romski in širši skupnosti;
 • Razprava o vplivu spolnih norm in vlog na naša življenja.

SPOLNI STEREOTIPI

 • Opredelitev koncepta spolnih stereotipov;
 • Razumevanje izvora, delovanja in vplivov spolnega stereotipiziranja na pričakovanja, vedenje in vloge, povezane s spolom;
 • Razumevanje povezave med spolnimi stereotipi in (ne)enakostjo spolov;
 • Prepoznavanje in preseganje spolnih stereotipov;
 • Pozitivne norme moškosti in ženskosti;
 • Spolni stereotipi v vsakdanjem življenju;
 • Spolne identitete in spolni izrazi.

Spremljajte naše delo na področju senzibiliziranja romskih skupnosti za vprašanja enakosti spolov še NAPREJ!

»Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021«.