NAPREJ – Na presečišču (ne)enakosti: opolnomočenje Rominj in romskih skupnosti za vprašanja enakosti spolov

Z veseljem vas obveščamo, da smo na IPES v tem mesecu pričeli z izvajanjem projekta NAPREJ – Na presečišču (ne)enakosti: opolnomočenje Rominj in romskih skupnosti za vprašanja enakosti spolov. Naša projektna ideja je bila uspešna na Javnem razpisu za srednje projekte programa ACF v Sloveniji. 

Projekt NAPREJ zasleduje dva cilja: opolnomočenje mladih Rominj za vprašanja enakosti spolov in ozaveščanje širše javnosti (vključno z lokalnimi in nacionalnimi deležniki ter deležnicami) o položaju romske skupnosti, izzivih ki se porajajo med enakopravnostjo in enakostjo ter o pomenu zavrnitve institucionalnega rasizma in diskriminatorne obravnave romske populacije. 

Ker intersekcijska neenakost Rominj določa njihov družbeno-ekonomski položaj, projekt NAPREJ predvideva tako aktivnosti, namenjene moški romski populaciji, kot tudi aktivnosti namenjene ključnim regijskim deležnikom in deležnicam oziroma splošni javnosti kot celoti. Z njimi bomo poskušali preseči temeljne parametre trenutnega življenja Rominj znotraj patriarhalnih skupnosti, v katerih je njihova vloga zaznamovana z zgodnjim poročanjem, vzgojo otrok in kulturo molka, ki sledi normaliziranim praksam poustvarjanja njihovega podrejenega položaja in škodljivostim institucionalnega rasizma, ki mu je populacija podvržena. Kljub temu, da je Slovenija za potrebe urejanja položaja romske skupnosti sprejela poseben zakon in, da ima ta v skladu z Ustavo zagotovljen tudi poseben položaj, pa se slednji v praksi še zmeraj soočajo z večplastno diskriminacijo, kateri so še posebej izpostavljene mlade Rominje.

Tako enakost spolov (med Romi) kot opolnomočenje Rominj moramo zato razumeti večplastno, v smislu zagotavljanja ne le enakih pravic, temveč tudi enakih možnosti in obravnave ter enakega dostopa do omenjenih pravic. Obdobje epidemije, ukrepov in posledic, ki jih je nova normalnost prinesla v naša življenja ter obdobje družbeno-ekonomske krize v katero korakamo, terja najvišji davek za tiste družbene skupine, ki so že v času pred epidemijo Covid-19 živele v najbolj neenakem položaju in trpele največjo diskriminacijo. Kot ključna problemska področja, na katerih je nujno nasloviti izpostavljenost intersekcijski neenakosti Rominj, smo identificirali: zdravje, izobraževanje in zaposlovanje, nasilje nad Rominjami in pravice žensk znotraj romskih skupnosti.

Za namen premoščanja  omenjenih izzivov so v projektu NAPREJ predvidene aktivnosti: NAPREJ edukativno-ozaveščevalni program delavnic; vzpostavitev in sestajanja regijskega več-deležniškega odbora, vključujoča priprava publikacije NAPREJ, študijski obisk v Sloveniji, organizacija zaključnega posveta z nacionalnimi deležniki ter komuniciranje projekta z javnostjo. 

Vse omenjene aktivnosti projekta NAPREJ bodo zasledovale naslednje cilje:

  • Opolnomočenje (mladih) Rominj na ključnih področjih, na katerih se sicer utrjujeta njihova presečna diskriminacija in neenakost (nasilje, izobrazba, zaposlovanje, zdravje (fizično in duševno), socialna varnost, vloga in pravice žensk idr.),
  • Opolnomočenje (mladih) Romov v smeri ustvarjanja varnega okolja za ženske in tudi širše – za postopno razumevanje in implementiranje enakosti spolov v romski skupnosti,
  • Dvig zavedanja širše javnosti o družbeni konstrukciji spolnih stereotipov in stereotipov ter predsodkov o romski skupnosti, ki so osnovni gradniki za oblikovanje negativnega javnega mnenja in kasnejše (tudi strokovne) diskriminatorne obravnave in sovražnega govora,
  • Nabor dobrih praks in relevantnih informacij ter podatkov, ki jih bo omogočil vključujoč bottom-up pristop projekta ter priprava javno- političnih in praktičnih izhodišč za prenos praks na ostala romska naselja in skupnosti,
  • Preseganje fragmentacije lokalnih in regijskih deležnikov in deležnic z aktivnim preseganjem institucionalnega rasizma in diskriminacije v obravnavi romske populacije in aktivno poseganje v reprodukcijo degradacije človekovih pravic Rominj in Romov,
  • Izmenjava dobrih praks, idej in krepitev bilateralnih vezi z Norveško.

Naš inštitut v projekt vstopa kot vodilni partner, konzorcijsko partnerstvo pa tvorita še Razvojni center Murska Sobota in Inland Norway University of Applied Sciences, Centre for lifelong learning (Univerza uporabnih znanosti celinske Norveške, Center za vseživljenjsko učenje). 

V prihodnjih dneh bomo vzpostavili posebno projektno podstran, kjer bodo zbrane vse informacije in najpomembnejše aktivnosti, ki jih bomo v sklopu projekta NAPREJ izvajali v prihodnjih mesecih. Spremljajte nas! 

»Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021«.