Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) je platforma,
ki poglablja razumevanje enakosti spolov.

 

Naša vizija

Naša vizija temelju na vzpostavljanju in spodbujanju najrazličnejših aktivnosti, ki bi pripomogle k grajenju družbe, ki bo v celoti presegla ovire zaradi dimenzij spolov, in s tem nudila enake možnosti, priložnosti in oravice vsem. Naš glavni cilj je opozarjanje na obstoječe družbene stereotipe, predstave in vzorce, ki nam preko družbeno pripisanih spolnih vlog, določajo mnoge omejitve in podreditve. Glavni namen našega delovanja vidimo v ozaveščanju javnosti o družbeni konstrukciji teh vlog in o pomenu vključitve vseh spolov v izgradnjo skupnosti, ki temelji na enakosti spolov. 


Zakaj?

Spol je osebna okoliščina in kot tak predstavlja neodtujljiv del slehernega posameznika. V vsakem družbenem kontekstu predstavniki posameznega spola predstavljajo približno polovico članov družbe – noben spol zato ni zastopan v manjšini! Kljub temu vemo, da je zahodna tradicija razumevanja sveta tradiconalno oblikovana skozi matrico moškega in ženskega spola, pri čemer je prvemu, kot spolu, ki izraža razum, moč in večjo (fizično) sposobnost, dodeljeno delovanje v javnem družbeno – političnem prostoru – skrb za javno prodkucijo. Nasprotno je za ženske, šibkejši, Drugi spol, tradiconalno predvidena skrb za delovanje v zasebnem življenju – skrb za zasebno reprodukcijo.

Zaradi družbenih pričakovanj in tradicionalnih praks pa lahko pogosto stoji na poti pri doseganju ciljev posameznikov – bodisi kot okoliščina privilegija, blažja ovira ali celo sredstvo popolnega onemogočanja. IPES se v svojem delovanju loteva preizpraševanja najrazličnejših oblik spolne neenakosti, pri čemer upoštevamo tako širši družbeno-politični kontekst nastanka neenakosti, kot posledice življenja neenakosti za posameznice, posameznike in družbo kot celoto. V zvezi s tem se lotevamo vprašanj fizičnega in spolnega nasilja (nad ženskami), usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, zagotavljanju enakosti na trgu dela in pri zaposlovanju (plačna vrzel) in z odpravljanjem spolnih stereotipov pri izbiri študijskih smeri. Prav tako se v svojem delu na različne načine (tudi z raziskavi posameznih volitev; na primer Volitve 2018, Volitve 2019) lotevamo vprašanja pomanjkanja enakomerne zastopanosti spolov na najpomembnejših mestih odločanja v naši družbi. V zvezi s tem se intenzivno ukvarjamo z vprašanjem žensk v politiki, znanosti in s problematiko zastopanosti žensk (na najvišjih mestih odločanja) v gospodarstvu. 


Kako?

IPES ozavešča in izobražuje najširšo javnost o vseh aspektih (ne)enakosti spolov. Ravno to je tudi eden od temeljev naše vizije – javnosti predstaviti kompleksnosti same ideje enakosti spolov in nujnost njene implementacije na vseh nivojih, kjer doslej enakosti še ni, hkrati. Pravna enakost, pogosto imenovana enakopravnost je samo prvi in legislativni okvir, ki nudi ostalim aspektom enakosti spolov prostor in ne sme biti zamenjana za enakost spolov, ki je mnogi širši pojem od enakopravnosti. 

Enakosti spolov pa prav tako nikakor ne enačimo z istostjo spolov, ki bi namigovala na podobnosti med ženskami in moškimi, temveč jo utemeljujemo na sprejemanju razlik oziroma drugačnosti med ženskami in moškimi ter enakem vrednotenju teh razlik in različnih družbenih vlog.

Enakost spolov moramo zato razumeti kot najširši sklop enakih možnosti, za ženske in moške, ki obsega vsakršno udejstvovanje v javnem ali zasebnem življenju in sega že v okoliščine nastanka teh izbir. Prav tako morajo vsi člani neke družbe, ki temelji na enakosti spolov, uživati enako prepoznavnost in si deliti enako moč, ter imeti enak dostop do te moči. Ob tem je seveda nujna tudi odsotnost stereotipnih predstav in diskriminacije.

Implementacija enakosti spolov na vse sfere našega življenja je pravzaprav temelj demokratične družbene ureditve in v svojem bistvu pravzaprav pomeni izvajanje človekovih pravic v vsakdanjih družbeno-političnih praksah.