Projekti

Udejanjamo enakost

P

PROJEKT

TERA

Razvoj celostnega pristopa za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju, temelječega na vzpostavitvi večdeležniških regionalnih sistemov in lokalnih partnerstev

Projekt TERA naslavlja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v ruralnem okolju. Večplastna obremenjenost žensk, ki jo spremlja nepriznavanje njihove vloge in doprinosa k gospodinjstvu, kmetijstvu in širši skupnosti na eni ter globoka zakoreninjenost spolnih stereotipov pri moških na podeželju na drugi strani, botrujeta k visokemu izostanku žensk v družbeno-ekonomskem okolju podeželja. Raziskave med drugim kažejo, da delež žensk v Sloveniji, ki so kot nosilke in družinski član udeležene pri delu na kmetijskih gospodarstvih, znaša 46 %, kar je več od povprečja EU, a je med njimi zgolj 9 % takšnih, ki so lastnice taistega kmetijskega gospodarstva.

V tem kontekstu projekt naslavlja izzive usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v ruralnem okolju, in sicer:

 • nizko ozaveščenost o možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja med ženskami in moškimi na podeželju;
 • izrazito slabšo ekonomsko neodvisnost žensk na podeželju;
 • fragmentacijo deležnikov v regiji pri naslavljanju izzivov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 • fizična odmaknjenost oseb, živečih na podeželju, in s tem otežen dostop do (javnih) storitev. Na podlagi tega je osrednji cilj projekta opolnomočenje moških in žensk na podeželju za učinkovito spopadanje z izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, pri čemer projekt vzpostavlja lokalne sisteme in partnerstva v Posavju in Pomurju za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Na takšen način je neposreden cilj projekta (tudi) preseganje delovanja spolnih stereotipov v ruralnih območjih.

Projekt TERA financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Projekt TERA financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa.

Sodelujemo skupaj za vključujočo Evropo.

PROJEKT

TRIALOG

Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja

Projekt TRIALOG naslavlja problematiko mladih v času po epidemiji Covid-19 v Podravski regiji. V tem kontekstu projekt naslavlja izzive mladih v Podravski regiji, in sicer:

 • odsotnost socialnih stikov – več kot 37 % mladih poročalo o odsotnosti stikov z ljudmi v času epidemije (Mladinski svet Slovenije, 2020);
 • socialno vključenost mladih – 47 % mladim so se prihodki v času epidemije znižali, četrtini mladim pa prihodki v tem času niso zadoščali niti za osnovne potrebščine (prav tam);
 • porast nasilja v družini – število prijav nasilja v družini se je povečalo, vključno z večjim številom prepirov, nesoglasij in fizičnega, psihičnega ter ekonomskega nasilja (UMAR, 2020);
 • porast stopnje medvrstniškega nasilja, vključno s spletnim nasiljem in vandalizmom mladih;
 • pomanjkanje podpornih storitev za mlade v Podravski regiji (Tovarna podjemov, 2020);
 • slabše stanje med mladimi na področju samopodobe kot posledice večje izpostavljenosti spletnim objavam vrstnikov, vplivnežev in popolnih neznancev, ki prikazujejo idealizirane podobe svojega življenja in teles.

Iz zapisanega izhaja osrednji cilj projekta, in sicer opolnomočenje in družbena aktivacija mladih v Podravski regiji, s čimer projekt prispeva tako k vzpostavljanju dolgoročnih podpornih storitev za mlade kot z namenom krepitve njihovega družbenega in izobraževalnega okolja. Projekt bo zasledoval opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih v Podravski regiji, krepil obstoječe lokalne zmogljivosti ter pri delu na treh ravneh deloval kot primer dobre prakse opolnomočenja mladih na področjih duševnega zdravja, zdravih (vrstniških) odnosih s preprečevanjem spletnega nasilja in področju socialne aktivacije mladih v lokalnem okolju, s čimer vpliva na zmanjševanje pasivizacije mladih v odnosu do družbenih vprašanj.

Od projekta bodo imeli koristi predvsem mladi (15-29 let) iz Podravske regije (in širše) in mladinski delavci ter druge organizacije v Podravski regiji, ki se ukvarjajo z mladimi tako na institucionalni kot sistemski ravni. Projekt na treh ravneh (posameznik/posameznik v odnosu do vrstnika/posameznik v odonsu do družbe) vzpostavlja institucionalno vozlišče za mlade, pri katerem vsak izmed partnerjev prinaša pomembno dodano vrednost.

PROJEKT

PROMETEJ

Prenos in implementacija dobRih praks usklajevanja pOklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z naMenom vzpostavljanja organizacijskE strukture in kulTure podjEtij, ki temelJi na enakosti spolov.

 

PROMETEJ je opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi za različne ravni delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah. Na takšen način je posreden cilj projekta tudi implementacija individualističnega, po meri krojenega izobraževalnega pristopa, osnovanega na pozitivni psihologiji, ki ključno prispeva h grajenju spoštljive, na enakosti spolov in raznolikosti temelječe organizacijske kulture. Ker glavni cilj predpostavlja večdimenzionalen pristop k izvajanju projekta, k izbranemu neposrednemu učinku in rezultatu programa prispeva na več različnih načinov:

 

 1.  razvoj kombiniranega celostnega izobraževalnega pristopa (delavnice, predavanja, svetovanja), ki bo delodajalce in zaposlene opolnomočil z naborom ukrepov in orodji za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 2. razumevanje in obravnava dela na domu kot svojevrstnega izziva za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 3. krepitev kompetenc delodajalcev in zaposlenih, osnovana na individualni obravnavi slednjih z namenom približanja razvitega izobraževalnega programa raznolikim profilom ter za krepitev organizacijske kulture, temelječe na enakosti spolov in raznolikosti;
 4. razvoj in vzpostavitev večstopenjske mentorske sheme, ki bo ciljno skupino opremila z znanji in metodami za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 5. razvito digitalno orodje za prenos znanja o izboljšanju poklicnega in zasebnega življenja onkraj konzorcijskega partnerstva.

 

Pričakovani rezultati projekta PROMETEJ so:

 

 1. Izboljšanje znanja in razumevanja zaposlenih o izzivih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 2. Izboljšano zavedanje nacionalnih deležnikov ter odločevalcev o problematiki usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in o stanju enakosti spolov znotraj organizacijskih struktur podjetij;
 3. Opolnomočenje zaposlenih in vodij podjetij za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 4. Okrepljeno zavedanje o vplivih epidemije COVID-19 in različnih osebnih okoliščinah zaposlene osebe na možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja osebe,
 5. Znanstvena korelacija med izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in njihovim zadovoljstvom na delovnem mestu;
 6. Povečana ozaveščenost o pomenu enakosti spolov v podjetjih med širšo javnostjo.

 

Vsi rezultati projekta prispevajo k razvijanju organizacijske kulture podjetij, ki podpirajo enakost spolov na vsaj tri načine, in sicer z razvojem in prispevkom k znanju, z usposabljanjem in z opolnomočenjem.

Projekt PROMETEJ financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Projekt PROMETEJ financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa.

 

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

PROJEKT

iLEGEND

Vedno večje število beguncev v Sloveniji, predvsem v luči vojne v Ukrajini, narekuje njihovo vključevanje v državne sisteme, tudi izobraževalne, zato je nujno nasloviti diskriminacijo, s katero se pri tem soočajo in stremeti k oblikovanju novih, inovativnih pristopov, temelječih na opolnomočenju učiteljev in učiteljic za lajšanje stisk teh otrok. Ker pa je vključevanje v vsakršno novo okolje pogojeno tudi z značilnostmi slednjega, je potrebno posebno pozornost med drugim nameniti tudi spolnim stereotipom in posledično spolno občutljivi integraciji otrok beguncev in migrantov v osnovnošolski proces. Projekt Spolno občutljiva integracija otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni proces skozi organizacijo in izvedbo strokovne konference (1), vključujočo pripravo in tisk publikacije na temo spolno občutljive integracije otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni proces (2) in virtualno objavo spletnega predavanja za osnovnošolske učitelje, učiteljice in strokovne delavce ter delavke na enako temo (3), povezuje razsežnosti spolnih stereotipov in diskriminacije otrok priseljencev v slovenskem vzgojno-izobraževalnem procesu. Na ta način odpira novo dimenzijo spolno občutljive integracije, ki gradi na izkušnjah IPES, pridobljenih tekom terenskega dela v okviru projekta STELLA.

PROJEKT

NA VARNEM SI

Epidemija COVID-19 je razgrnila in poglobila stiske ter izzive na številnih področjih življenja. Fizična in socialna izolacija sta nas soočili z novo realnostjo, v kateri se spopadamo s porastom nasilja, osamljenostjo in povečano negotovostjo glede prihodnosti, ki med posamezniki in posameznicami sproža mnoge stiske. V času epidemije smo v Sloveniji beležili velik porast nasilja nad ženskami, posledice in ukrepi v času in po epidemiji COVID-19 pa so ključno vplivali tudi na mladostnike, kažejo pa se predvsem pri njihovi materialni prikrajšanosti, pomanjkanju stika s svetom, znižanju samozavesti, samostojnosti ter širši diskriminaciji mladih, kar dodatno vpliva na razvoj psihosocialnih stisk med njimi.
Projekt Vzpostavitev varnih točk in virtualnih rešitev za opolnomočenje žrtev nasilja, otrok in mladostnikov – COVID-19 busters safe spots (»Na varnem si«) je enoletni projekt, katerega cilji so vzpostavitev in aktivacija varnih točk za žrtve nasilja na območju Podravja, razvoj digitalne rešitve za varno, lokacijsko neodvisno in učinkovito ozaveščanje ter prilagojeno (psihosocialno in karierno) svetovanje žrtvam nasilja in mladostnikom, izvedba ozaveščevalne kampanje za širšo javnost in izvajanje delavnic psihosocialne pomoči za obe omenjeni ranljivi skupini. Poudarek aktivnosti je na spodbujanju socialne vključenosti, zmanjšanju tveganja revščine in dolgoročnem zagotavljanju enakih možnosti.

PROJEKT

CERTIFIKAT GEMA

Certifikat GEMA je bil vzpostavljen v letu 2018 kot prvi družbeno odgovorni certifikat za podjetja in organizacije za področje enakosti spolov, ki celovito obravnava organizacijsko strukturo, kulturo in delovne procese posameznih družb. Vsakemu imetniku omogoča individualizirano oceno obstoječega stanja, ki se na podlagi poglobljenih analiz prelevi v sklop po meri zastavljenih ukrepov. Certifikat GEMA temelji na desetih sklopih ukrepov, ki med drugim obsegajo tudi nepristransko zaposlovanje, nagrajevanje in napredovanje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, regulacijo plačne vrzeli med ženskami in moškimi, sistem mentorstva, učinkovite mehanizme za preprečevanje nadlegovanja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu ter krepitev vključujoče organizacijske kulture na vseh ravneh organizacije. Sinhrono in medsebojno vzajemno delovanje implementiranih ukrepov, podjetjem in organizacijam omogoča optimizacijo človeških virov, izboljšanje učinkovitosti delovnih procesov in predvsem dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu. To ne prispeva samo k višjim finančnim donosom imetnikov certifikata, temveč tudi krepi njihov ugled (tako doma kot v tujini). S tem omogoča učinkovito spopadanje z izzivi pritegnitve in zadržanja najboljših kadrov, kar v današnjem globaliziranem in visoko konkurenčnem poslovnem svetu sicer predstavlja precejšen izziv.

PROJEKT

STELLA

STELLA je dvoletni mednarodni projekt, ki se osredotoča na problematiko spolnih stereotipov v osnovnošolskem izobraževanju, s posebnim poudarkom na skritem kurikulumu, preko katerega učenke in učenci (največkrat nezavedno) utrjujejo priučene spolne stereotipe, spolne norme in spolno pripisane družbene vloge. Projekt naslavlja tri ciljne skupine, ki soustvarjajo primarni vzgojno-izobraževalni proces, to so osnovnošolski učitelji in učiteljice, starše in osnovnošolce ter osnovnošolke iz Slovenije in Srbije. Na podlagi usposabljanj za učitelje in učiteljice ter učence in učenke, bo v okviru projekta razvito interaktivno spletno orodje, namenjeno vsem ciljnim skupinam. Za vsako izmed skupin bodo pripravljene posebne aktivnosti in orodja, s katerimi se ne bo prispevalo zgolj k polnejši realizaciji osebnih in poklicnih potencialov deklic in dečkov iz obeh držav, temveč tudi vplivalo na znanje in ozaveščenost odraslih, ki jih obdajajo. Spletno orodje, prenos dobrih praks in znanje, akumulirano tekom izvajanja projekta, bodo služili tudi kot podlaga za pripravo smernic za učne načrte, ki bodo pripomogli k preseganju neenakosti med spoloma ne le v Sloveniji in v Srbiji, temveč tudi drugod po Evropi.

PROJEKT

EMPATH

Na podlagi niza preteklih nacionalnih prizadevanj, projekt Empowering youth to engage in combating gender stereotypes by addressing toxic masculinity patterns and behaviour – EMPATH gradi na pomembni vlogi, ki jo imajo izobraževalna okolja in procesi, še posebej v najstniških letih, pri reprodukciji ali odpravi spolnih stereotipov in si tako prizadeva za opolnomočenje skupin, ki sodelujejo v srednješolskem učnem procesu v boju z proti spolnim stereotipom in toskični moškosti.

Projekt predlaga večstopenjski pristop vključevanja deležnikov in preko različnih tipov aktivnosti naslavlja tri glavne izbrane ciljne skupine (srednješolci, srednješolski in fakultetni učitelji ter bodoči učitelji). EMPATH tako obsega sklop interaktivnih delavnic za srednješolce, dva različna sklopa modulov usposabljanj za srednješolske učitelje in strokovnjake na fakultetni ravni in večdeležniški vključujoč proces priprave 30-urnega obveznega učnega programa za odpravo spolnih stereotipov in toksične moškosti za vse bodoče pedagoške delavce in delavke. Slednji bo na sistemski ravni služil kot rešitev za slovenski visokošolski sistem, saj bo implementirana v redne učne načrte nacionalnih pedagoških fakultet. Vključujoč pripravljalni proces bo potekal na šestih regionalnih srečanjih z več deležniki, kar bo omogočilo sodelovanje vseh relevantnih lokalnih in nacionalnih akterjev. Celoten projekt bo spremljala nacionalno ozaveščevalna kampanja. Na podlagi rezultatov projekta bodo pripravljene in diseminirane smernice za oblikovanje nacionalnih politik, skupaj z drugimi komunikacijskimi in diseminacijskimi orodji.