Projekti

Udejanjamo enakost

P

PROJEKT

MEDUSA

Projekt Opolnomočenje mladih in mladinskih delavcev za prepoznavo in informirano odzivanje na spletno nasilje s preseganjem spolnih stereotipovMEDUSA stremi k celostni obravnavi spletnega nasilja skozi prizmo spola, ki zaradi obstoječih neenakosti nima enakega vpliva in učinka na ženske in moške, skozi razvoj inovativnega kombiniranega pristopa, ki temelji na ozaveščanju, izobraževanju in usposabljanju za informirano preprečevanje in prijavo spletnega nasilja in nadlegovanja na podlagi spola.

Glavni cilji projekta MEDUSA, ki torej predstavlja vzpostavitev spolno občutljivega pristopa za preprečevanje in obravnavo spletnega nasilja, so:

 • razvoj atraktivnih in interaktivnih (spletnih) vsebin za mlade ter mladinske delavce s področja spletnega nasilja na podlagi spola in vzpostavitev interaktivne večjezične spletne platforme za njihovo učinkovito in pomenljivo diseminacijo;
 • izobraževanje mladih o spolnih stereotipih, ki utrjujejo in legitimirajo določena vedenja in normalizirajo spletno nasilje, in njihova senzibilizacija za učinkovito prepoznavo in informirano reagiranje na spletno nasilje;
 • ozaveščanje mladinskih delavcev o spletnem nasilju v povezavi z vidikom spola in njihovo usposabljanje za opolnomočeno reagiranje in nudenje pomoči žrtvam spletnega nasilja;
 • ozaveščanje splošne in strokovnih javnosti o povezavi med spolnimi stereotipi in normami ter spletnim nasiljem.

Projekt MEDUSA bo tako s svojim tri-plastnim pristopom (ozaveščanje in izobraževanje mladih, usposabljanje mladinskih delavcev, uporaba digitalne platforme) stremel predvsem k spremembi škodljivih vedenjskih vzorcev povezanih z nasiljem na podlagi spola na spletu.

PROJEKT

EMPATH

Na podlagi niza preteklih nacionalnih prizadevanj, projekt Empowering youth to engage in combating gender stereotypes by addressing toxic masculinity patterns and behaviour – EMPATH gradi na pomembni vlogi, ki jo imajo izobraževalna okolja in procesi, še posebej v najstniških letih, pri reprodukciji ali odpravi spolnih stereotipov in si tako prizadeva za opolnomočenje skupin, ki sodelujejo v srednješolskem učnem procesu v boju z proti spolnim stereotipom in toskični moškosti.

Projekt predlaga večstopenjski pristop vključevanja deležnikov in preko različnih tipov aktivnosti naslavlja tri glavne izbrane ciljne skupine (srednješolci, srednješolski in fakultetni učitelji ter bodoči učitelji). EMPATH tako obsega sklop interaktivnih delavnic za srednješolce, dva različna sklopa modulov usposabljanj za srednješolske učitelje in strokovnjake na fakultetni ravni in večdeležniški vključujoč proces priprave 30-urnega obveznega učnega programa za odpravo spolnih stereotipov in toksične moškosti za vse bodoče pedagoške delavce in delavke. Slednji bo na sistemski ravni služil kot rešitev za slovenski visokošolski sistem, saj bo implementirana v redne učne načrte nacionalnih pedagoških fakultet. Vključujoč pripravljalni proces bo potekal na šestih regionalnih srečanjih z več deležniki, kar bo omogočilo sodelovanje vseh relevantnih lokalnih in nacionalnih akterjev. Celoten projekt bo spremljala nacionalno ozaveščevalna kampanja. Na podlagi rezultatov projekta bodo pripravljene in diseminirane smernice za oblikovanje nacionalnih politik, skupaj z drugimi komunikacijskimi in diseminacijskimi orodji.

PROJEKT

TERA

Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) kot projektni partner sodeluje v projektu Razvoj celostnega pristopa za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju, temelječega na vzpostavitvi večdeležniških regionalnih sistemov in lokalnih partnerstev (akronim: TERA), ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, kateri se financira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021 in sredstev slovenske udeležbe. Skupna vrednost projekta znaša 499.750,00 EUR.

PROJEKTNI AKRONIM: TERA

DATUM ZAČETKA: 1. 6. 2022

DATUM KONCA: 30. 4. 2024

Opis projekta

Projekt TERA naslavlja izzive usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v ruralnem okolju, s poudarkom na nizki ozaveščenosti o možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja med ženskami in moškimi na podeželju, izrazito slabši ekonomski neodvisnosti žensk na podeželju, fragmentacijo deležnikov v regiji pri naslavljanju izzivov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter fizične odmaknjenosti in oteženega dostopa do javnih sredstev.

 • Z vzpostavitvijo lokalnih sistemov in partnerstev v Posavju in Pomurju bo projekt doprinesel k vključitvi problematike na agendo regije in s tem preseganju razdrobljenosti lokalnih akterjev na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju,
 • z večdeležniškim pristopom bo akterje v regiji senzibiliziral za prepoznavanje problematike in jih opolnomočil z orodji za prenos dobrih praks in razvitega prilagojenega programa ukrepov v prakso,
 • s pilotno vzpostavljenimi regijskimi in lokalnimi partnerstvi v Posavju in Pomurju projekt stremi k izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju.

Partnerji projekta:

 • Razvojni center Murska Sobota (vodilni partner)
 • Regionalna razvojna agencija Posavje
 • Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor
 • Zveza slovenske podeželske mladine
 • Center za razvoj trajnostne družbe, z.o.o
 • ENRI: Høgskolen i Innlandet: Inland University of Applied Sciences (norveški partner)

Norveški finančni mehanizem

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR. Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:

#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;

#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;

#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;

#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;

#5 pravosodje in notranje zadeve.

 

Več na spletnih povezavah:

https://www.norwaygrants.org

Domov

https://eeagrants.org/

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/

 

Kontaktna oseba za vsa vprašanja glede projekta TERA:

Ana Pavlič, programska direktorica

e-naslov: ana@ipes-si.org

Sodelujemo skupaj za vključujočo Evropo

PROJECT

TERA

Gender Equality Research Institute acts as a project partner in the Development of a Comprehensive Approach for Enhancing Work-Life Balance of Professional and Private Life in Rural Areas, Based on the Establishment of Multi-Stakeholder Regional Systems and Local Partnerships (acronym: TERA) project, financed by the Norway grants 2014 – 2021 and Republic of Slovenia, Government Office for Development and European Cohesion Policy (national contribution). The total budget of the project sums up to 499.750,00 EUR.

PROJECT ACRONYM: TERA

PROJECT START DATE: 1. 6. 2022

PROJECT END DATE: 30. 4. 2024

Project summary:

The project entitled TERA addresses the work-life balance in rural areas. The multifaceted burden of women, accompanied by non-recognition of their role and contribution to the household(s), agriculture and wider community on the one hand, and the deep-rooted gender stereotypes of men in rural areas on the other, contribute to the high absence of women in rural socio-economic environment.

In this context, the project addresses the challenges of work-life balance in rural areas, namely: ow awareness of the possibilities for work-life balance in rural areas, markedly deteriorating economic independence of women in rural areas, fragmentation of stakeholders in the region in addressing the challenges of work-life balance, physical remoteness and thus difficult access to (public) services.

Based on this, the main goal of the project is to empower men and women in rural areas to effectively address the challenges of work-life balance, with which the project establishes local systems and partnerships in Posavje and Pomurje for achieving work-life balance. The specific objectives of the project are: (1) to involve 100 stakeholders in two established multi-stakeholder local partnerships in Pomurje and Posavje region to foster work-life balance in rural areas; (2) to include 500 people living rural areas in educational and awareness-raising program to facilitate work-life balance in rural areas; (3) to include 40 mentors in an active mentoring scheme for the implementation of workshops of the educational and awareness program for men and women from rural areas.

Project partners:

 • Development Centre Murska Sobota (lead partner)
 • Regional Development Agency Posavje
 • Gender Equality Research Institute
 • Slovenian Rural Youth Association
 • Center for the Development of Sustainable Society, cooperative
 • ENRI: Høgskolen i Innlandet: Inland University of Applied Sciences (Norwegian partner)

Norway Grants

The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants and the EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.

Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion.

The priorities for this period are:

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy

#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights

#5 Justice and Home Affairs

For more information on the Norway Grants, please visit the following web pages:

https://www.norwaygrants.org

https://www.norwaygrants.si

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/

For more information on TERA project, please contact:

Ana Pavlič, Program Director

e-mail: ana@ipes-si.org

Working together for an inclusive Europe

PROJEKT

TRIALOG

Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja

Projekt TRIALOG naslavlja problematiko mladih v času po epidemiji Covid-19 v Podravski regiji. V tem kontekstu projekt naslavlja izzive mladih v Podravski regiji, in sicer:

 • odsotnost socialnih stikov – več kot 37 % mladih poročalo o odsotnosti stikov z ljudmi v času epidemije (Mladinski svet Slovenije, 2020);
 • socialno vključenost mladih – 47 % mladim so se prihodki v času epidemije znižali, četrtini mladim pa prihodki v tem času niso zadoščali niti za osnovne potrebščine (prav tam);
 • porast nasilja v družini – število prijav nasilja v družini se je povečalo, vključno z večjim številom prepirov, nesoglasij in fizičnega, psihičnega ter ekonomskega nasilja (UMAR, 2020);
 • porast stopnje medvrstniškega nasilja, vključno s spletnim nasiljem in vandalizmom mladih;
 • pomanjkanje podpornih storitev za mlade v Podravski regiji (Tovarna podjemov, 2020);
 • slabše stanje med mladimi na področju samopodobe kot posledice večje izpostavljenosti spletnim objavam vrstnikov, vplivnežev in popolnih neznancev, ki prikazujejo idealizirane podobe svojega življenja in teles.
 

Iz zapisanega izhaja osrednji cilj projekta, in sicer opolnomočenje in družbena aktivacija mladih v Podravski regiji, s čimer projekt prispeva tako k vzpostavljanju dolgoročnih podpornih storitev za mlade kot z namenom krepitve njihovega družbenega in izobraževalnega okolja. Projekt bo zasledoval opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih v Podravski regiji, krepil obstoječe lokalne zmogljivosti ter pri delu na treh ravneh deloval kot primer dobre prakse opolnomočenja mladih na področjih duševnega zdravja, zdravih (vrstniških) odnosih s preprečevanjem spletnega nasilja in področju socialne aktivacije mladih v lokalnem okolju, s čimer vpliva na zmanjševanje pasivizacije mladih v odnosu do družbenih vprašanj.

 

Od projekta bodo imeli koristi predvsem mladi (15-29 let) iz Podravske regije (in širše) in mladinski delavci ter druge organizacije v Podravski regiji, ki se ukvarjajo z mladimi tako na institucionalni kot sistemski ravni. Projekt na treh ravneh (posameznik/posameznik v odnosu do vrstnika/posameznik v odonsu do družbe) vzpostavlja institucionalno vozlišče za mlade, pri katerem vsak izmed partnerjev prinaša pomembno dodano vrednost.

Opolnomočenje in družbena aktivacija sta osnovana na treh nivojih:
● aktivnosti za krepitev lastnega jaza mladih (monolog),
● interakcije njihovega jaza z vrstniki (dialog), ter
● interakcije jaza s širšo družbo (od koder tudi ime – trialog).

Pri projektu poleg mladih in mladinskih delavcev oziroma oseb, zaposlenih na področju dela z mladimi, naslavljamo interesne skupine in nevladne organizacije, izobraževalne ustanove kot so srednje šole in mladinski centri, lokalne upravne organe, regionalne razvojne agencije, ljudske univerze in državne organe za področje mladih in duševnega zdravja.


Kontaktna oseba: Tjaša Rupar, vodja projekta Trialog (tjasa@ipes-si.org)

NOVICE IZ PROJEKTA

Dogajanje na projektu lahko spremljate preko naših družabnih omrežjih (FB, IG) in zavihka
Aktualno na naši spletni strani, oziroma s klikom na spodnje prispevke

– Objava Monolog – dialog – trialog

– Objava Kaj dogaja na Trialogu?

Norveški finančni mehanizem ter finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP) (v angleščini Norway Grants in EEA Grants) sta financirana s strani Islandije, Liechtensteina in Norveške. Sledita dvema glavnima ciljema: prispevati k bolj družbeno in ekonomsko enakopravni Evropi in okrepiti odnose med Islandijo, Liechtensteinom ter Norveško (državami donatorkami) in 15 državami upravičenkami. Preko zmanjšanja družbenih in ekonomskih neenakosti in izboljšanih bilateralnih odnosov se okrepi tudi notranji trg, to pa pomeni večjo blaginjo v Evropi.

V Sloveniji je bilo v okviru obeh finančnih mehanizmov v omenjenem obdobju dodeljenih skupaj 37,7 milijona evrov. Sredstva pokrivajo naslednja programska področja:

 • izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade;
 • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 • dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost;
 • blaženje posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;
 • obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost in energetska varnost;
 • civilna družba ter socialni dialog in dostojno delo.

Podrobnosti o programskih področjih najdete na norwaygrants.si, eeagrants.org ter portalu Ministrstva.

To besedilo je nastalo s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

PROJECT

TRIALOG

Project TRIALOG, full name being Activating youth by encouraging them to form meaningful connections, take an active role in their local communities and empowering them for a violence-free life, was created as a response to noticed challenges that young people in Podravska region are met with. The project stems from the consequences of the COVID-19 epidemic, which has contributed to loss of social contacts, rise of domestic violence and overall distress due to loss of employment and/or inability to balance personal and professional lives because of working from home.

Some noticed challenges include:

 • lack of social contacts, lack of contact with the world;
 • influence on family, romantic and work relationships as well as rise in domestic violence;
 • lack of social inclusion of youth;
 • psychosocial distress of victims of violence, especially within young and women, which have already entered the epidemic on unequal ground;
 • higher levels of peer violence;
 • low confidence, independence and apathy in relation to wider society;
 • low self-image within young people and lack of supportive service for them in their region as well as their material deprivation.

Empowerment and social activation are based on three levels:

 • activities to strengthen individual self (monologue);
 • interactions of individual self with peers (dialogue), and
 • interactions of self with wider community and society (the project name – trialog).
 

Alongside young people and people, employed in areas that work with young people, we address interest groups and non-governmental organisations, educational entities such as high school and youth centres, local administration offices, regional development organisations, adult education centres and state organs in the field of youth and mental health.

Institute for Gender Equality Maribor (IPES) is the project operator. Project is created in cooperation with the following partners:

 • Ptuj City Municipality,
 • Adult education centre Ormož,
 • Centre of extracurricular activities Ptuj,
 • Youth Council of Ptuj City Municipality,
 • Avisensa, Institute for psychology, counselling and education, Kamnica.

Project Trialog is co-financed by Norway through Norway Grants financial mechanism in amount of 469 000 eur. The aim of the project is to empower and activate young people and youth workers. Its duration is from 15. 6. 2022 until 30. 4. 2024.

The EEA and Norway Grants are funded by Iceland, Liechtenstein and Norway. The Grants have two goals: to contribute to a more equal Europe, both socially and economically; to strengthen the relations between Iceland, Liechtenstein and Norway, and the 15 Beneficiary States in Europe. Through reduction of social and economic disparities as well as strengthening of bilateral relations the internal market is reinforced, leading to more prosperity in Europe.

 

Topics and programmes covered through grants are:

 • Innovation, research, education and competitiveness;
 • social inclusion, youth employment and poverty reduction;
 • environment, energy, climate change and low carbon economy;
 • culture, civil society, good governance and fundamental rights and freedoms;
 • justice and home affairs.

Additionally there is the Fund for regional cooperation and the Fund for youth employment. More information on all of the topics can be found at norwaygrants.si, eeagrants.org  and at Ministry’s website.

You can follow the progress of the project via our social media (FB, IG) and our

website in the news section (Aktualno).

This text was created through financial support from the Norway Grants. The content of it is the responsibility of project partners and does not in any capacity reflect the views of Programme Operator GODC of programme for Education, Scholarships, Apprenticeship and Youth Entrepreneurship.

PROJEKT

PROMETEJ

Prenos in implementacija dobRih praks usklajevanja pOklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z naMenom vzpostavljanja organizacijskE strukture in kulTure podjEtij, ki temelJi na enakosti spolov.

PROMETEJ je opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi za različne ravni delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah. Na takšen način je posreden cilj projekta tudi implementacija individualističnega, po meri krojenega izobraževalnega pristopa, osnovanega na pozitivni psihologiji, ki ključno prispeva h grajenju spoštljive, na enakosti spolov in raznolikosti temelječe organizacijske kulture. Ker glavni cilj predpostavlja večdimenzionalen pristop k izvajanju projekta, k izbranemu neposrednemu učinku in rezultatu programa prispeva na več različnih načinov:

– razvoj kombiniranega celostnega izobraževalnega pristopa (delavnice, predavanja, svetovanja), ki bo delodajalce in zaposlene opolnomočil z naborom ukrepov in orodji za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
– razumevanje in obravnava dela na domu kot svojevrstnega izziva za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
– krepitev kompetenc delodajalcev in zaposlenih, osnovana na individualni obravnavi slednjih z namenom približanja razvitega izobraževalnega programa raznolikim profilom ter za krepitev organizacijske kulture, temelječe na enakosti spolov in raznolikosti;
– razvoj in vzpostavitev večstopenjske mentorske sheme, ki bo ciljno skupino opremila z znanji in metodami za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
– razvito digitalno orodje za prenos znanja o izboljšanju poklicnega in zasebnega življenja onkraj konzorcijskega partnerstva.

Pričakovani rezultati projekta PROMETEJ so:

– izboljšanje znanja in razumevanja zaposlenih o izzivih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
– izboljšano zavedanje nacionalnih deležnikov ter odločevalcev o problematiki usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in o stanju enakosti spolov znotraj organizacijskih struktur podjetij;
– opolnomočenje zaposlenih in vodij podjetij za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
– okrepljeno zavedanje o vplivih epidemije COVID-19 in različnih osebnih okoliščinah zaposlene osebe na možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja osebe,
– znanstvena korelacija med izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in njihovim zadovoljstvom na delovnem mestu;
– povečana ozaveščenost o pomenu enakosti spolov v podjetjih med širšo javnostjo.

Vsi rezultati projekta prispevajo k razvijanju organizacijske kulture podjetij, ki podpirajo enakost spolov na vsaj tri načine, in sicer z razvojem in prispevkom k znanju, z usposabljanjem in z opolnomočenjem.
Projekt PROMETEJ financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.
Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa.
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Transfer and implementation of good practices for improving work-life balance, through training and education of employees and managers, with the aim of establishing an organizational structure and culture of companies, based on gender equality.

PROMETHEUS strives to empower working women and men with proven measures to facilitate the reconciliation of professional and private life when performing work at home and work on location, adapted for different levels of jobs in individual organizations included in the consortium. In this way, the indirect goal of the project is also the implementation of an individualistic, tailor-made educational approach based on positive psychology, which makes a key contribution to building a respectful organizational culture based on gender equality and diversity. Since the main objective assumes a multidimensional approach to project implementation, it contributes to the selected direct effect and result of the program in several different ways:

– the development of a combined integrated educational approach (workshops, lectures, counseling), which will empower employers and employees with a set of measures and tools to improve the coordination of professional and private life;

– understanding and treating work at home as a unique challenge for balancing professional and private life;

– strengthening the competences of employers and employees with the aim of bringing the developed educational program closer to diverse profiles and to strengthen the organizational culture based on gender equality and diversity;
– development and establishment of a multi-level mentoring scheme that will equip the target group with knowledge and methods to facilitate the coordination of professional and private life;
– developing a digital tool to transfer knowledge about improving professional and private life beyond the consortium partnership.
The expected results of the PROMETHEUS project are:
– improving employees’ knowledge and understanding of the challenges associated with balancing professional and private life;
– improved awareness of national stakeholders and decision-makers about the issue of balancing the professional and private lives of employees and about the state of gender equality within the organizational structures of companies;
– empowering employees and company managers to facilitate the reconciliation of professional and private life;
– enhanced awareness of the impact of the COVID-19 epidemic and various personal circumstances of an employed person on the possibility of coordinating their professional and private life,
– explored scientific correlation between the challenges of balancing the professional and private life of employees and their satisfaction at the workplace;
– increased awareness of the importance of gender equality in companies among the general public.


All the results of the project contribute to the development of an organizational culture of companies that supports gender equality in at least three ways, namely through development and contribution to knowledge, through training and through empowerment.


The PROMETHEUS project is financed by Norway with the funds of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, which represents Norway’s contribution to a green, competitive and inclusive Europe, and the corresponding Slovenian participation through a public call for co-financing of projects within the framework of the Education, Scholarships, Apprenticeship and Youth Entrepreneurship program.
The Gender Equality Research Institute (IPES) is solely responsible for the content of this website and in no case is it considered to reflect the views of the Program Holder.
Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

PROJEKT

iLEGEND

Vedno večje število beguncev v Sloveniji, predvsem v luči vojne v Ukrajini, narekuje njihovo vključevanje v državne sisteme, tudi izobraževalne, zato je nujno nasloviti diskriminacijo, s katero se pri tem soočajo in stremeti k oblikovanju novih, inovativnih pristopov, temelječih na opolnomočenju učiteljev in učiteljic za lajšanje stisk teh otrok. Ker pa je vključevanje v vsakršno novo okolje pogojeno tudi z značilnostmi slednjega, je potrebno posebno pozornost med drugim nameniti tudi spolnim stereotipom in posledično spolno občutljivi integraciji otrok beguncev in migrantov v osnovnošolski proces. Projekt Spolno občutljiva integracija otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni proces skozi organizacijo in izvedbo strokovne konference (1), vključujočo pripravo in tisk publikacije na temo spolno občutljive integracije otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni proces (2) in virtualno objavo spletnega predavanja za osnovnošolske učitelje, učiteljice in strokovne delavce ter delavke na enako temo (3), povezuje razsežnosti spolnih stereotipov in diskriminacije otrok priseljencev v slovenskem vzgojno-izobraževalnem procesu. Na ta način odpira novo dimenzijo spolno občutljive integracije, ki gradi na izkušnjah IPES, pridobljenih tekom terenskega dela v okviru projekta STELLA.

PROJEKT

NA VARNEM SI

Epidemija COVID-19 je razgrnila in poglobila stiske ter izzive na številnih področjih življenja. Fizična in socialna izolacija sta nas soočili z novo realnostjo, v kateri se spopadamo s porastom nasilja, osamljenostjo in povečano negotovostjo glede prihodnosti, ki med posamezniki in posameznicami sproža mnoge stiske. V času epidemije smo v Sloveniji beležili velik porast nasilja nad ženskami, posledice in ukrepi v času in po epidemiji COVID-19 pa so ključno vplivali tudi na mladostnike, kažejo pa se predvsem pri njihovi materialni prikrajšanosti, pomanjkanju stika s svetom, znižanju samozavesti, samostojnosti ter širši diskriminaciji mladih, kar dodatno vpliva na razvoj psihosocialnih stisk med njimi.
Projekt Vzpostavitev varnih točk in virtualnih rešitev za opolnomočenje žrtev nasilja, otrok in mladostnikov – COVID-19 busters safe spots (»Na varnem si«) je enoletni projekt, katerega cilji so vzpostavitev in aktivacija varnih točk za žrtve nasilja na območju Podravja, razvoj digitalne rešitve za varno, lokacijsko neodvisno in učinkovito ozaveščanje ter prilagojeno (psihosocialno in karierno) svetovanje žrtvam nasilja in mladostnikom, izvedba ozaveščevalne kampanje za širšo javnost in izvajanje delavnic psihosocialne pomoči za obe omenjeni ranljivi skupini. Poudarek aktivnosti je na spodbujanju socialne vključenosti, zmanjšanju tveganja revščine in dolgoročnem zagotavljanju enakih možnosti.

PROJEKT

CERTIFIKAT GEMA

Certifikat GEMA je bil vzpostavljen v letu 2018 kot prvi družbeno odgovorni certifikat za podjetja in organizacije za področje enakosti spolov, ki celovito obravnava organizacijsko strukturo, kulturo in delovne procese posameznih družb. Vsakemu imetniku omogoča individualizirano oceno obstoječega stanja, ki se na podlagi poglobljenih analiz prelevi v sklop po meri zastavljenih ukrepov. Certifikat GEMA temelji na desetih sklopih ukrepov, ki med drugim obsegajo tudi nepristransko zaposlovanje, nagrajevanje in napredovanje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, regulacijo plačne vrzeli med ženskami in moškimi, sistem mentorstva, učinkovite mehanizme za preprečevanje nadlegovanja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu ter krepitev vključujoče organizacijske kulture na vseh ravneh organizacije. Sinhrono in medsebojno vzajemno delovanje implementiranih ukrepov, podjetjem in organizacijam omogoča optimizacijo človeških virov, izboljšanje učinkovitosti delovnih procesov in predvsem dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu. To ne prispeva samo k višjim finančnim donosom imetnikov certifikata, temveč tudi krepi njihov ugled (tako doma kot v tujini). S tem omogoča učinkovito spopadanje z izzivi pritegnitve in zadržanja najboljših kadrov, kar v današnjem globaliziranem in visoko konkurenčnem poslovnem svetu sicer predstavlja precejšen izziv.

PROJEKT

STELLA

STELLA je dvoletni mednarodni projekt, ki se osredotoča na problematiko spolnih stereotipov v osnovnošolskem izobraževanju, s posebnim poudarkom na skritem kurikulumu, preko katerega učenke in učenci (največkrat nezavedno) utrjujejo priučene spolne stereotipe, spolne norme in spolno pripisane družbene vloge. Projekt naslavlja tri ciljne skupine, ki soustvarjajo primarni vzgojno-izobraževalni proces, to so osnovnošolski učitelji in učiteljice, starše in osnovnošolce ter osnovnošolke iz Slovenije in Srbije. Na podlagi usposabljanj za učitelje in učiteljice ter učence in učenke, bo v okviru projekta razvito interaktivno spletno orodje, namenjeno vsem ciljnim skupinam. Za vsako izmed skupin bodo pripravljene posebne aktivnosti in orodja, s katerimi se ne bo prispevalo zgolj k polnejši realizaciji osebnih in poklicnih potencialov deklic in dečkov iz obeh držav, temveč tudi vplivalo na znanje in ozaveščenost odraslih, ki jih obdajajo. Spletno orodje, prenos dobrih praks in znanje, akumulirano tekom izvajanja projekta, bodo služili tudi kot podlaga za pripravo smernic za učne načrte, ki bodo pripomogli k preseganju neenakosti med spoloma ne le v Sloveniji in v Srbiji, temveč tudi drugod po Evropi.

PROJEKT

AWARE

Projekt Opolnomočenje mladih za prepoznavo in informirano odzivanje na različne oblike nasilja v intimno-partnerskih odnosih v katerih sodelujejo sami ali druge osebeAWARE naslavlja nasilje v intimno-partnerskih odnosih med mladimi različnih spolnih usmerjenosti in stremi k ozaveščanju mladostnikov o pomenu, delovanju in preseganju spolnih stereotipov in spolnih vlog, ki jih mladostniki večkrat nevede uporabljajo kot orodje za racionaliziranje nasilnega obnašanja v tovrstnih odnosih. Projekt nadaljuje in dopolnjuje poslanstvo projekta I can choose to say no, v okviru katerega je bila vzpostavila interaktivna spletna platforma True2You, ki je namenjena ozaveščanju o pojavnosti in preprečevanju nasilja v intimno-partnerskih odnosih med mladimi.

Osrednji cilji projekta so:

 • naslavljanje in preseganje obstoječih povezav med nasiljem v intimno-partnerskih odnosih in vidikom spola,
 • senzibilizacija mladih deklet in fantov za učinkovito odzivanje in spopadanje z nasiljem v intimno-partnerskih odnosih,
 • priprava ozaveščevalnih vsebin, ki bodo osvetlile povezavo med nasiljem v intimno-partnerskih odnosih in vidikom spola,
 • povezovanje mladih preko razmišljanja o nasilju v intimno-partnerskih odnosih v povezavi z vidikom spola,
 • prispevek k destigmatizaciji nasilja in nadlegovanja v intimno-partnerskih odnosih.

PROJEKT

NAPREJ

Projekt NAPREJ (Na presečišču (ne)enakosti: opolnomočenje Rominj in romskih skupnosti za vprašanja enakosti spolov) zasleduje dva cilja: opolnomočenje mladih Rominj za vprašanja enakosti spolov in ozaveščanje širše javnosti (vključno z lokalnimi in nacionalnimi deležniki ter deležnicami) o položaju romske skupnosti, izzivih ki se porajajo med enakopravnostjo in enakostjo ter o pomenu zavrnitve institucionalnega rasizma in diskriminatorne obravnave romske populacije. 

Ker intersekcijska neenakost Rominj določa njihov družbeno-ekonomski položaj, projekt NAPREJ predvideva tako aktivnosti, namenjene moški romski populaciji, kot tudi aktivnosti namenjene ključnim regijskim deležnikom in deležnicam oziroma splošni javnosti kot celoti. Z njimi bomo poskušali preseči temeljne parametre trenutnega življenja Rominj znotraj patriarhalnih skupnosti, v katerih je njihova vloga zaznamovana z zgodnjim poročanjem, vzgojo otrok in kulturo molka, ki sledi normaliziranim praksam poustvarjanja njihovega podrejenega položaja in škodljivostim institucionalnega rasizma, ki mu je populacija podvržena. Kljub temu, da je Slovenija za potrebe urejanja položaja romske skupnosti sprejela poseben zakon in, da ima ta v skladu z Ustavo zagotovljen tudi poseben položaj, pa se slednji v praksi še zmeraj soočajo z večplastno diskriminacijo, kateri so še posebej izpostavljene mlade Rominje. 

Tako enakost spolov (med Romi) kot opolnomočenje Rominj moramo zato razumeti večplastno, v smislu zagotavljanja ne le enakih pravic, temveč tudi enakih možnosti in obravnave ter enakega dostopa do omenjenih pravic. Obdobje epidemije, ukrepov in posledic, ki jih je nova normalnost prinesla v naša življenja ter obdobje družbeno-ekonomske krize v katero korakamo, terja najvišji davek za tiste družbene skupine, ki so že v času pred epidemijo Covid-19 živele v najbolj neenakem položaju in trpele največjo diskriminacijo. Kot ključna problemska področja, na katerih je nujno nasloviti izpostavljenost intersekcijski neenakosti Rominj, smo identificirali: zdravje, izobraževanje in zaposlovanje, nasilje nad Rominjami in pravice žensk znotraj romskih skupnosti.

Za namen premoščanja  omenjenih izzivov so v projektu NAPREJ predvidene aktivnosti: NAPREJ edukativno-ozaveščevalni program delavnic; vzpostavitev in sestajanja regijskega več-deležniškega odbora, vključujoča priprava publikacije NAPREJ, študijski obisk v Sloveniji, organizacija zaključnega posveta z nacionalnimi deležniki ter komuniciranje projekta z javnostjo. 

Vse omenjene aktivnosti projekta NAPREJ bodo zasledovale naslednje cilje:

 • Opolnomočenje (mladih) Rominj na ključnih področjih, na katerih se sicer utrjujeta njihova presečna diskriminacija in neenakost (nasilje, izobrazba, zaposlovanje, zdravje (fizično in duševno), socialna varnost, vloga in pravice žensk idr.),
 • Opolnomočenje (mladih) Romov v smeri ustvarjanja varnega okolja za ženske in tudi širše – za postopno razumevanje in implementiranje enakosti spolov v romski skupnosti,
 • Dvig zavedanja širše javnosti o družbeni konstrukciji spolnih stereotipov in stereotipov ter predsodkov o romski skupnosti, ki so osnovni gradniki za oblikovanje negativnega javnega mnenja in kasnejše (tudi strokovne) diskriminatorne obravnave in sovražnega govora,
 • Nabor dobrih praks in relevantnih informacij ter podatkov, ki jih bo omogočil vključujoč bottom-up pristop projekta ter priprava javno- političnih in praktičnih izhodišč za prenos praks na ostala romska naselja in skupnosti,
 • Preseganje fragmentacije lokalnih in regijskih deležnikov in deležnic z aktivnim preseganjem institucionalnega rasizma in diskriminacije v obravnavi romske populacije in aktivno poseganje v reprodukcijo degradacije človekovih pravic Rominj in Romov,
 • Izmenjava dobrih praks, idej in krepitev bilateralnih vezi z Norveško