O nas

Čas za enakost je zdaj.

O

Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) je nevladna, neprofitna in prostovoljska organizacija, ki si prizadeva za poglabljanje razumevanja enakosti spolov v družbi. Zaradi delovanja, ki presega interese ustanoviteljev in zaposlenih ter je splošno koristno za širšo družbo, je IPES postal tudi nosilec statusa v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških.

 

Naša vizija temelji na vzpostavljanju in spodbujanju aktivnosti za izgradnjo družbe, ki bo v celoti presegla ovire zaradi dimenzij spolov. Naš glavni cilj je tako opozarjanje na obstoječe spolne stereotipe in družbeno pripisane spolne vloge, ki nam zaradi pričakovanj, predstav in vzorcev obnašanja določajo mnoge omejitve in podreditve. Glavni namen našega delovanja vidimo v ozaveščanju različnih segmentov javnosti o družbeni konstrukciji teh vlog in o pomenu vključevanja vseh spolov v izgradnjo skupnosti, ki temelji na načelu nediskriminacije in enakih možnostih.

 

Enakost spolov razumemo kot temelj demokratične družbene ureditve. Gre za najširši sklop enakih možnosti, ki obsega vsakršno udejstvovanje v javnem ali zasebnem življenju in sega že v okoliščine nastanka teh izbir. Prav tako morajo vsi člani neke družbe, ki temelji na enakosti spolov, uživati enako prepoznavnost in si deliti enako moč ter imeti enak dostop do družbene moči. Za polno uresničevanje enakosti spolov v praksi je nujna odsotnost spolno-stereotipnih predstav in diskriminacije.

Enakosti spolov pa nikakor ne enačimo z istostjo spolov, ki bi namigovala na biološke podobnosti med ženskami in moškimi, temveč jo utemeljujemo na sprejemanju razlik oziroma drugačnosti med ženskami in moškimi ter enakem vrednotenju teh razlik in različnih družbenih vlog.

Na IPES se trudimo, da načine izvajanja aktivnosti prilagajamo potrebam različnih ciljnih skupin. Še posebej se pri svojem delu osredotočamo na delo z otroki in mladimi (15–29 let), ki imajo prav v času odraščanja največji potencial za preseganje priučenih spolnih stereotipov.

 

Projekte načrtujemo in izvajamo strokovno usposobljene zaposlene in zaposleni ter prostovoljke in prostovoljci.