VZPOSTAVLJENA JE TERA SPLETNA PLATFORMA

Z veseljem sporočamo, da smo, v sklopu projekta TERA, kjer se ukvarjamo z izboljševanjem poklicnega in zasebnega življenja na podeželju, vzpostavili interaktivno spletno platformo v slovenskem in angleškem jeziku.

Platforma je namenjena predstavitvi vseh ključnih vsebin in aktivnosti, ki nastajajo v okviru projekta, poleg tega pa nudi informacije o aktualnih izzivih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter predloge rešitev in ukrepov, ki lahko vplivajo na izboljšanje stanja enakosti spolov na podeželju. Poleg konkretnih usmeritev in napotkov, ki lahko vplivajo na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v družinah, kmetijah in v delovnih organizacijah, platforma predstavlja tudi širok nabor predlogov nadaljnjega branja in raziskovanja tega področja.

Na spletni platformi je podrobno predstavljen TERA edukativno-ozaveščevalni program, ki je nastal na podlagi izsledkov Raziskave o enakosti spolov na podeželju (TERA, 2022) in ostalih, že izvedenih projektnih aktivnosti. 

Program je sestavljen iz 6-ih modulov (vsak modul se izvaja v obliki predavanja in spremljajoče delavnice). Moduli vsebinsko odgovarjajo na izzive, ki jih odpira problematika projekta TERA, razdelimo pa jih lahko na tri ključne vsebinske sklope, in sicer:

  1. Spolni stereotipi in spolne vloge moških in žensk na podeželju
  2. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in enakost spolov
  3. Izzivi in ovire pri iskanju ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem na podeželju – kako naprej in kako drugače?

Na spletni platformi so dostopne vse informacije o izvajanju mentorske sheme, o prihajajočih delavnicah in drugih aktivnosti projekta, ki še sledijo.

V okviru spletne platforme so podrobno predstavljene tudi tri ravni usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja – osebna (vključitev moških v skrbstveno delo, aktivno očetovstvo, pravična razdelitev gospodinjskih opravil), institucionalna (otežen dostop do javnih infrastruktur) in zakonodajna raven.

Projekt TERA sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 499.750,00 EUR. Namen projekta je opolnomočenje moških in žensk na podeželju za učinkovito spopadanje z izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Ta novica je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te novice je odgovoren izključno Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku.

Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR.

Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:

#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;

#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;

#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;

#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;

#5 pravosodje in notranje zadeve.