Monolog – dialog – projekt Trialog

IPES v okviru Norveškega finančnega mehanizma od sredine junija dalje izvaja projekt Trialog – Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja. Projekt izvaja konzorcij partnerjev, to so Mestna občina Ptuj, Ljudska univerza Ormož, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Mestni svet Mestne občine Ptuj, Avisenso, Inštitutom za psihologijo, svetovanje in izobraževanje, Kamnica ter našim Inštitutom kot vodilnim partnerjem. Namen Trialoga in nekaj projektnih utrinkov v prvih šestih mesecih njegovega izvajanja v spodnjih vrsticah predstavlja vodja projekta, Tjaša Rupar.

Namen projekta

Projekt je namenjen predvsem mladim v Podravski regiji, zato je enega prvih korakov predstavljal pregled literature na področju že obstoječih projektov, raziskav in podpornih platform. Razširjeno znanje je bilo v pomoč pri pripravi testa in fokusnih skupin, s katerimi smo želeli preveriti predhodno stanje med mladimi. Spraševali smo o njihovem počutju, odzivu na epidemijo COVID-19, duševnemu zdravju, obstoju podpornih mehanizmov, pojavnosti različnih vrst nasilja in njihovih mnenjih o njih ter o interesu za sodelovanje pri aktivnostih v lokalnih okoljih. V samem začetku projekta smo tako dobili teoretično in praktično znanje o dejanskih izzivih, s katerimi se mladi soočajo, skladno s tem pa izvajamo nadaljnje aktivnosti.

Aktivnosti

Ena od aktivnosti, ki poteka trenutno, so delavnice pod okriljem Ljudske univerze Ormož, ki so usmerjene k širjenju znanja o nasilju, stresu, osebnih izzivih mladih. Predvsem je cilj delavnic mladim ponuditi možne rešitve ob nastalih neugodnih situacijah. Poudarek je na pozitivni komunikaciji, tehnikah sproščanja, različnih načinih komuniciranja in empatiji. Delavnice se izvajajo med srednješolci v Podravski regiji in so zastavljene na interaktiven način, ki od mladih zahteva vključevanje in iniciativo. Trialog vseskozi stremi opolnomočenju mladih ne glede na področje stiske, v kateri se znajdejo. Znanje o duševnem zdravju in nasilju, je ključno za prepoznavanje težav in njihovo naslavljanje, zato mladim preko Trialoga poleg primerov in spodbujanja angažiranja iz njihove strani ponujamo tudi besedišče za opisovanje dogodkov, ki jih morda prej niso znati ubesediti. Pozornost namenjamo tudi stresu in stresorjih, ki se jim v življenju ne moremo izogniti, lahko pa se naučimo različnih zdravih načinov spoprijemanja z njimi. 

Trialog je usmerjen h gradnji orodji, ki mladim omogočajo prepoznavanje nasilja in hkrati do njega zahtevajo ničelno toleranco. Prepoznavanje neustreznega obnašanja pri samemu sebi ne prinese zgolj potencialne spremembe tega obnašanja, daje nam možnost, da reagiramo, ko smo nasilju priča. To je zgolj eden od primerov tri-nivojskega delovanja projekta (monolog – dialog – trialog). Poznavanje duševnega zdravja nam omogoča boljšo skrb za naše celostno zdravje, hkrati pa nas naredi bolj sočutne do ostalih – tako v kontekstu naših bližnjih kot neznanih mimoidočih. Solidarnost in empatija se začneta pri posamezniku, njun družbeni vpliv pa je vse prej kot zanemarljiv.

Ker je eden od ciljev Trialoga gradnja skupnosti, lokalna aktivacija in obstoj podpornih mrež, je naš cilj opolnomočenje mladih do te mere, da tudi po koncu projekta  ohranjajo in delijo svoje znanje. Eden izmed načinov za to je spletna platforma Trialog, ki je prav v času pisanja tega besedila zaživela v svoji testni različici. Po uporabniškem testiranju bo deležna nekaterih popravkov, seveda pa bo svoj trenutek ob uradni izdaji dobila tudi na naši spletni strani. Njene funkcije bomo podrobneje predstavili takrat, njen namen pa je obstoj varnega prostora, polnega informacij in spodbud za družbeno aktivacijo, prepoznavanje nasilja, skrb za duševno zdravje in pozitivno komunikacijo. Namenjena bo tako ljudem, ki pomoč iščejo, kot tistim, ki bi jo radi ponudili, s tem pa je njen cilj tudi povezovanje med posamezniki s podobnimi izkušnjami – ki so si lahko v pomoč, in posamezniki s popolnoma drugačnimi izkušnjami – ki nam pokažejo obstoj drugih svetov, ki jih sami nismo doživeli, s čimer pozitivno vplivajo na razvoj empatije do drugih. 

Zakaj Trialog?

Misel, da mladi nimajo idej je zmotna; misel, da nimajo zanimanj pa še bolj. Pogosto je obstoj obeh zadušen s težo vsakodnevnih obveznosti in stresa, iskanja samega sebe in sočasnega izpolnjevanja pričakovanj ljudi okoli sebe. Ob delu na projektu smo se srečali z mladimi, ki čutijo, da so njihova mnenja nepomembna, da jih odrasli v njihovem življenju ne jemljejo resno. Številni mladi so se pripravljeni izobraževati in udejstvovati na različnih področjih, željni so neformalnega znanja in polni inovativnih idej, ki jih včasih presenetljivo dobro artikulirajo. Treba jih je poslušati, jim verjeti in jim ponuditi alternative. Pasivnost je lahko posledica nezanimanja, lahko pa je tudi znak monotonosti, samote, občutkov nerazumevanja in nevidnosti. Namesto kritik, ponudimo rešitve v obliki učenja o duševnem zdravju, nasilju, družbeni aktivaciji, tehnikah sproščanja in pozitivni komunikaciji. Če zgornje vrstice strnemo; to pravzaprav počnemo s projektom Trialog. 

Se vaša srednja šola nahaja v Podravski regiji in si želite sodelovanja v projektu? Kontaktiranje nas na info@ipes-si.org

Za več informacij o ostalih projektih Norveškega finančnega mehanizma, ki jih izvajamo, kliknite tukaj.

Projekt TRIALOG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 469 000 eur. Namen projekta je opolnomočenje in aktivacija mladih ter mladinskih delavcev. Trajal bo od 15. 6. 2022 do 30. 4. 2024.

To besedilo je nastalo s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.


English: Monologue – dialogue – project Trialog

Since June IPES has been implementing a project called Trialog – Activating youth by encouraging them to form meaningful connections, take an active role in their local communities and empowering them for a violence-free life, financed through Norway Grants. The project is implemented by a consortium of partners: Ptuj City Municipality, University of Adult Education Ormož, Center for free time activities Ptuj, Youth Council of Municipality of Ptuj, Avisensa, Institute for psychology, counselling and education, Kamnica, and our Institute as a leading partner. The aim of the project and few snippets from it are presented below by project leader, Tjaša Rupar.

Project aim

Trialog is intented mainly for young people in Podravje region, therefore one of the first steps was researching the literature in the filed of already existing projects, research and similar platforms. Gathered knowledge was useful when preparing pre-test and focus groups, at which we wished to discover the state of knowledge, stereotypes and standpoints beforehand. We asked about their well-being, response to Covid-19 epidemic, mental health, existence of supportive mechanisms, presence of different types of violence and their opinions on it, as well as their interests to cooperate in activities in local communities. At the very beginning of the project we therefore gained theoretical and practical knowledge about actual challenges young people deal with, which serves as guidelines when implementing further activities.

Activities

One of the current activities are workshops to advance knowledge on violence, stress and personal issues of young people, executed by Adult education centre Ormož. The main goal of the workshops is to offer young people possible solutions when presented with unfavourable circumstances. Main points are positive communication, relaxation techniques, different forms of communicating and empathy. Workshops are meant for secondary school students in Podravje region and are prepared in an interactive way that demands participation from young people. Trialog aims to empower young people regardless of the area in which they deal with challenges. Knowledge of mental health and violence is crucial for recognition of issues and their addressing, therefore Trialog, alongside practical examples and encouragment of activation of young people, also offers terminology to name events, they perhaps were not able to before. Trialog workshops focus on stress and stressors as well, since we cannot avoid those; we can, however, learn, how to deal with them in a healthy way.

Trialog tries to build tools that allow for recognition of violence and demand zero tolerance towards it. Recognizing innappropriate behaviour within ourselves does not only mean a potential challenge of said behaviour, but also allows us to react when we do witness violence. This serves as just one of the examples of three-level working of the project (monologue – dialogue – trialog). Knowledge of mental health allows us to take better care of our overall health, but it also makes us more empathetic towards others – in the context of our loved ones or random strangers. Solidarity and empathy begin at an individual level, but have outstanding societal consequences.

Few of the objectives of Trialog are building a community, local activation and existence of supportive mechanisms. The aim is to empower young people to a point, where they are able to maintain and share their knowledge even after the project is done. One way to achieve this is through Trialog platform, currently in its beta version. After test runs with young people it will be adapted and officially launched in April 2023. Its functions will be presented then, but its overall goal is to create a safe space, full of information and encouragement for social activation, recognition of violence, care for mental health and positive communication. It will be directed towards people looking for help, as well as those, trying to offer it, allowing individuals to connect with people with similar experiences (able to offer some support) and people with completely different lives (showing us a multi-world existence, full of experiences we haven’t had, encouraging us to develop empathy towards other people and their lives).

Project relevance

Thoughts regarding young people having no ideas are false; even further from the truth is that they lack interests. Often the existence of both is suffocated via daily obligations and stress, searching for oneself and one’s identity as well as managing expectations of adults around them. During our work on the project we have met with many young people that feel like their opinions are irrelevant, that they are not taken seriously by adults in their lives. Many young people are willing to educate themselves and activate in different fields, they are hungry for informal knowledge and full of innovative ideas, sometimes presented in surprisingly articulate ways. We need to listen to them, believe them and offer them alternatives. Passiveness can be a sign of disinterest, but it can also be a sign of monotony, loneliness, feeling misunderstood and invisible. Instead of critics, let’s offer solutions in a form of mental health, violence, social activation, relaxation techniques and positive communication. If we sum up; this is exactly what we are doing with project Trialog.

Is your secondary school in Podravje region and you wish to participate in the project? Contact us at info@ipes-si.org

Project Trialog is co-financed by Norway through Norway Grants financial mechanism in amount of 469 000 eur. The aim of the project is to empower and activate young people and youth workers. Its duration is from 15. 6. 2022 until 30. 4. 2024. 

This text was created through financial support from the Norway Grants. The content of it is the responsibility of project partners and does not in any capacity reflect the views of Programme Operator GODC of programme for Education, Scholarships, Apprenticeship and Youth Entrepreneurship.