IPES in Norveški finančni mehanizem 2014–2020

Z veseljem sporočamo, da je bil IPES uspešen pri prijavah na Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – človeški viri, ki ga financira Norveški finančni mehanizem 2014-2020. V prihodnjih dveh letih bomo tako koordinirali projekt TRIALOG in kot konzorcijski partner sodelovali pri izvedbi projektov TERA in PROMETEJ.

TRIALOG – Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja

V sklopu projekta TRIALOG se bo aktivno naslavljala problematika mladih v času po epidemiji COVID-19 v Podravski regiji (odsotnost socialnih stikov, porast (med vrstniškega) nasilja, pomanjkanje podpornih storitev za mlade v regiji). Projektne aktivnosti bodo prispevale k vzpostavljanju dolgoročnih podpornih storitev za mlade z namenom krepitve njihovega družbenega in izobraževalnega okolja. Projekt bo zasledoval opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih v Podravski regiji, krepil obstoječe lokalne zmogljivosti ter deloval kot primer dobre prakse opolnomočenja mladih na področjih duševnega zdravja, zdravih (vrstniških) odnosih s preprečevanjem spletnega nasilja in področju socialne aktivacije mladih v lokalnem okolju, s čimer bo vplival tudi na zmanjševanje pasivizacije mladih v odnosu do družbenih vprašanj.

Nosilec projekta: Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES)

Projektni partnerji: Mestna občina Ptuj, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Ljudska univerza Ormož, Mladinski svet Mestne občine Ptuj, AVISENSA inštitut

PROMETEJ – Prenos in implementacija dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z namenom vzpostavljanja organizacijske strukture in kulture podjetij, ki temelji na enakosti spolov

Trajanje projekta: 15. 6. 2022 – 30. 4. 2024

Namen projekta PROMETEJ je opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi za različne ravni delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah. V sklopu projektnih aktivnosti je predvidena tudi implementacija individualističnega, po meri krojenega izobraževalnega pristopa, osnovanega na pozitivni psihologiji, ki ključno prispeva h grajenju spoštljive, na enakosti spolov in raznolikosti temelječe organizacijske kulture.

Nosilec projekta: Ameriška gospodarska zbornica (AmCham Slovenija)

Projektni partnerji: Partnerji: Univerza v Mariboru, Inštitut za proučevanje enakosti spolov, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, AMZS, A1 Slovenija, Riko d.o.o., Knauf Insulation d.o.o., Norges Automobil-Forbund (Norveška)

Trajanje projekta: 1. 7. 2022 – 30. 4. 2024

TERA – Razvoj celostnega pristopa za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju, temelječega na vzpostavitvi večdeležniških regionalnih sistemov in lokalnih partnerstev

TERA naslavlja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v ruralnem okolju, ki je obremenjeno z večplastno obremenjenostjo žensk, nepriznavanjem njihove vloge in doprinosa k gospodinjstvu, kmetijstvu in širši skupnosti na eni ter globoko zakoreninjenost spolnih stereotipov pri moških na podeželju na drugi strani. Vse našteto pomembno botruje k visokemu izostanku žensk v družbeno-ekonomskem okolju podeželja in tako vpliva na možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju ter na stanje enakosti spolov v ruralnih okoljih.

Nosilec projekta: Razvojni center Murska Sobota

Projektni partnerji: Regionalna razvojna agencija Posavje, Inštitut za proučevanje enakosti spolov, Zveza podeželske mladine Slovenije, Zveza kmetic Slovenije, Inland Norway University of Applied Sciences (Norveška)

V prihodnjih tednih in mesecih bomo lahko z vami delili že prve projektne aktivnosti in zanimive ugotovitve s posameznih projektov, zato vabljeni, da nas spremljate še naprej!