PROMETEJ potuje na Norveško

Med 6. in 9. 11. 2022 so se nekateri izmed slovenskih projektnih partnerjev na mednarodnem projektu PROMETEJ odpravili na študijsko pot na Norveško, kjer so v Oslu obiskali norveškega projektnega partnerja – podjetje Norges Automobil-Forbund (NAF). Študijskega izleta se je udeležila tudi naša projektna sodelavka Zala Primorac, ki je sodelovala v procesu izmenjave dobrih praks za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter različnih pristopov izobraževanj zaposlenih in vodij za vzdrževanje trajnostnih organizacijskih kultur, temelječih na enakosti spolov. 

Študijski obisk je potekal hibridno, kar je partnerjem, ki niso fizično potovali na Norveško omogočilo spremljanje celotnega programa iz Slovenije. Norveški partner, ki je bil skupaj z vodilnim partnerjem projekta (AmCham Slovenija) organizator študijskega izleta, je pripravil poučen in poglobljen program, v okviru katerega so slovenski partnerji spoznali delovanje petih norveških podjetij in organizacij, z namenom izmenjave dobrih praks in skupnega naslavljanja vsebin projekta – enakost spolov, delo na domu, organizacijska kultura. Ob predstavitvi dobrih praks so se organizacije osredotočale predvsem na praktične primere, za uokvirjanje tematike pa je bil na samem začetku predstavljen tako zakonodajni okvir kot tudi družbeni trendi in pričakovanja na Norveškem, ki usmerjajo ter narekujejo delovanje organizacij. Organizacije, ki so se predstavljale so bile norveški partner sam – NAF, Abelia, Great Place To Work, Innovation Norway in Geta, vse pa uporabljajo inovativne pristope za vzpostavljanje in vzdrževanje dobre organizacijske kulture, ki temeljijo na medsebojni komunikaciji, vključevanju raznolikosti v vse operacije organizacij, implementaciji prijemov za lajšanje poklicnega in zasebnega življenja (delo od doma, fleksibilen delovni čas, uporaba digitalnih orodij), spodbujanju zaposlenih k informiranemu in efektivnemu odločanju ter omogočanju psihološke varnosti vseh zaposlenih. 

Tudi slovenski projektni partnerji, ki so obiskali Norveško so aktivno sodelovali v programu ne le kot poslušalci, ampak so ostalim udeležencem tudi predstavili dosedanje aktivnosti in dosežke projekta. Zala je tako partnerjem projekta podrobneje predstavila Analizo obstoječega stanja v Sloveniji in na Norveškem: Priložnosti in pasti dela na domu kot načina za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ki je ključen vsebinski dokument, ki ga je na samem začetku izvajanja projekta pripravil IPES, z namenom identifikacije dobrih praks kot tudi zakonodajnih in družbenih izzivov na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v Sloveniji in na Norveškem. Analiza obstoječega stanja je pokazala, da se tako Slovenija kot Norveška umeščata v model nordijskih držav, v smislu visoko kvalitetnih in javno dostopnih storitev, ki omogočajo dobre pogoje za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, vendar se zaposleni na Norveškem v veliko večji meri poslužujejo teh storitev, tudi zaradi boljšega poznavanja svojih pravic in dolžnosti. Analizo obstoječega stanja lahko preberete tudi tukaj.

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru je norveškemu partnerju predstavila izvlečke pred-testa, ki se je izvajal v obliki fokusnih skupin in je vključeval zaposlene iz podjetij, ki so partnerji projekta (Riko, A1 Slovenija, Merkur, Knauf Insulation in AMZS). Pred-test je bil osnovan na analizi obstoječega stanja in je preverjal (ne)zadovoljstvo zaposlenih v sodelujočih podjetjih z organizacijo dela, odnosi in vlogo vodstva v podjetjih. Predstavitev rezultatov pred-testa je norveškemu partnerju omogočila podrobnješi uvid v organizacijske kulture podjetij s katerimi slednje sodeluje na projektu, kar je spodbudilo skupno naslavljanje identificiranih izzivov, z namenom iskanja optimalnih rešitev za vsako, v konzorcij vključeno podjetje. AmCham Slovenija je poskrbel za podrobno predstavitev tehničnega, vsebinskega in finančnega okvirja projekta ter opisal vlogo posameznih partnerjev pri aktivnostih, ki so že bile izvedene.

Več o projektu PROMETEJ in ostalih projektih si lahko preberete tukaj.

Projekt PROMETEJ sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 497.867,05 evrov. Namen projekta je opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi za različne ravni delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah.

Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino dokumenta je odgovoren izključno Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.