Projekt TRIALOG

Projekti

P

Zakaj Trialog?

S projektnim pristopom Trialoga nadgrajujemo oziroma razvijamo naslednje cilje ter pristope:

 • razvoj programa za opolnomočenje mladih za preprečevanje spletnega vrstniškega in intimnopartnerskega nasilja,
 • vključevanje oseb, ki se ukvarjajo z mladimi, usposobiti mladinske delavce za svetovanje in mentorsko delo z mladimi v program izobraževanja in mentorskega dela z mladimi, s poudarkom na psihosocialnem opolnomočenju slednjih (opolnomočiti in družbeno vključiti mlade osebe v lokalno okolje),
 • razvoj in vzpostavitev spletne platforme za pozitivni dialog, ki bo namenjena povezovanju in mreženju mladih s ciljem vzpostavljanja in
 • ohranjanja njihovih stikov in premagovanja stisk, povezanimi tako z epidemijo COVID-19 kot z vsakodnevnimi izzivi.

 

Opolnomočenje in družbena aktivacija sta osnovana na treh nivojih: 

 • aktivnosti za krepitev lastnega jaza mladih (monolog), 
 • interakcije njihovega jaza z vrstniki (dialog), ter 
 • interakcije jaza s širšo družbo (od koder tudi ime – trialog). 

 

Pri projektu poleg mladih in mladinskih delavcev oziroma oseb, zaposlenih na področju dela z mladimi, naslavljamo interesne skupine in nevladne organizacije, izobraževalne ustanove kot so srednje šole in mladinski centri, lokalne upravne organe, regionalne razvojne agencije, ljudske univerze in državne organe za področje mladih in duševnega zdravja. 

O finančni podpori

Norveški finančni mehanizem ter finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP) (v angleščini Norway Grants in EEA Grants) sta financirana s strani Islandije, Liechtensteina in Norveške. Sledita dvema glavnima ciljema: prispevati k bolj družbeno in ekonomsko enakopravni Evropi in okrepiti odnose med Islandijo, Liechtensteinom ter Norveško (državami donatorkami) in 15 državami upravičenkami. Preko zmanjšanja družbenih in ekonomskih neenakosti in izboljšanih bilateralnih odnosov se okrepi tudi notranji trg, to pa pomeni večjo blaginjo v Evropi.

Finančni mehanizem je sestavljen iz dveh shem: sheme EGP in sheme Norveškega finančnega mehanizma. Glavna razlika med njima je v državah donatoricah in državah upravičenkah. Prvi mehanizem finančno podpirajo vse tri države donatorice, tj. Islandija, Liechtenstein in Norveška, do slednjega pa je upravičenih 15 Evropskih držav (Bolgarija, Hrvaška, Češka, Ciper, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija).

Razporeditev sredstev sheme EGP med upravičenci v obdobju 2014-2021 (Vir: EEA Grants, 2022)
Razporeditev sredstev NFM med upravičenci v obdobju 2014-2021 (Vir: EEA Grants, 2022)

Norveški finančni mehanizem podpira zgolj Norveška, upravičenih pa je manj držav – zgolj tiste, ki so se EGP pridružile po letu 2004.

V Sloveniji je bilo v okviru obeh finančnih mehanizmov v omenjenem obdobju dodeljenih skupaj 37,7 milijona evrov. Sredstva pokrivajo naslednja programska področja:

 • izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade;
 • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 • dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost;
 • blaženje posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;
 • obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost in energetska varnost;
 • civilna družba ter socialni dialog in dostojno delo.
 

Podrobnosti o programskih področjih najdeš na spletni strani finančnih mehanizmov, pa tudi na slovenski različici.

 

V Sloveniji se izvajajo štirje programi:

 • Izobraževanje – krepitev človeških virov; Nosilec programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK);
 • Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje; Nosilec programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK);
 • Sklad za bilateralne odnose; upravljavec je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK);
 • Sklad za civilno družbo; upravljavec sredstev je CNVOS – zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v konzorciju z Zavodom PIP – Pravni in informacijski center Maribor ter Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.
 

Eden glavnih ciljev finančnih mehanizmov je povečanje sodelovanja in izboljšanje odnosov med državami donatorkami in upravičenkami. Sodelovanje v partnerstvih ima ogromno koristi, npr. mednarodne izkušnje in mreženje; dostop do znanja in izkušenj; inovativni pristopi; povečanje prepoznavnosti in vidnost, služi pa lahko tudi kot odskočna deska za prihodnost. Informacije o tem, kdo lahko sklene partnerstvo in kako najti partnerje so dostopne tukaj.

 

Ostale koristne povezave:

 

To besedilo je nastalo s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

ABOUT THE PROJECT

Project TRIALOG, full name being Activating youth by encouraging them to form meaningful connections, take an active role in their local communities and empowering them for a violence-free life, was created as a response to noticed challenges that young people in Podravska region are met with. The project stems from the consequences of the COVID-19 epidemic, which has contributed to loss of social contacts, rise of domestic violence and overall distress due to loss of employment and/or inability to balance personal and professional lives because of working from home.

 

Some noticed challenges include:

 • lack of social contacts, lack of contact with the world;
 • influence on family, romantic and work relationships as well as rise in domestic violence;
 • lack of social inclusion of youth;
 • psychosocial distress of victims of violence, especially within young and women, which have already entered the epidemic on unequal ground;
 • higher levels of peer violence;
 • low confidence, independence and apathy in relation to wider society;
 • low self-image within young people and lack of supportive service for them in their region as well as their material deprivation.
 

With the project we are building and upgrading the following goals and approaches:

 • development of program for empowerment of young people to combat peer, online and domestic violence;
 • inclusion of persons that work with young people, meaning training youth workers for consulting and mentoring young people with emphasis on psychosocial empowerment and inclusion in local communities;
 • development and establishment of an online platform of positive dialogue with an aim of connecting young people and creating networks and
 • continuation of established contacts and addressing challenges due to epidemic as well as daily life.
 

Empowerment and social activation are based on three levels:

 • activities to strengthen individual self (monologue);
 • interactions of individual self with peers (dialogue), and
 • interactions of self with wider community and society (the project name – trialog).
 

Alongside young people and people, employed in areas that work with young people, we address interest groups and non-governmental organisations, educational entities such as high school and youth centres, local administration offices, regional development organisations, adult education centres and state organs in the field of youth and mental health.

 

Institute for Gender Equality Maribor (IPES) is the project operator. Project is created in cooperation with the following partners:

Ptuj City Municipality,

Adult education centre Ormož,

Centre of extracurricular activities Ptuj,

Youth Council of Ptuj City Municipality,

Avisensa, Institute for psychology, counselling and education, Kamnica.

Project Trialog is co-financed by Norway through Norway Grants financial mechanism in amount of 469 000 eur. The aim of the project is to empower and activate young people and youth workers. Its duration is from 15. 6. 2022 until 30. 4. 2024.

ABOUT THE FINANCERS

The EEA and Norway Grants are funded by Iceland, Liechtenstein and Norway. The Grants have two goals:

 1. to contribute to a more equal Europe, both socially and economically;
 2. to strengthen the relations between Iceland, Liechtenstein and Norway, and the 15 Beneficiary States in Europe.
 

Through reduction of social and economic disparities as well as strengthening of bilateral relations the internal market is reinforced, leading to more prosperity in Europe.

The Grants are composed of two funding schemes – the EEA Grants and the Norway Grants. The main difference between the two lies in where the funding comes from and which countries receive the funding. The EEA Grants are funded jointly by all three donor countries (Iceland, Liechtenstein and Norway), whereas Norway Grants are funded by Norway alone. The EEA Grants are allocated to 15 countries in Europe (Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia), however Norway Grants are only allocated to the countries which joined the EEA after 2004. Due to differences in donor countries, the decision bodies on allocation of funds also differ

Allocation for EEA Grants across beneficiaries during 2014-2021 period (Source: EEA Grants, 2022)
Allocation for Norway Grants across beneficiaries during 2014-2021 period (Source: EEA Grants, 2022)

Topics and programmes covered through grants are:

 • Innovation, research, education and competitiveness;
 • social inclusion, youth employment and poverty reduction;
 • environment, energy, climate change and low carbon economy;
 • culture, civil society, good governance and fundamental rights and freedoms;
 • justice and home affairs.
 

Additionally there is the Fund for regional cooperation and the Fund for youth employment. More information on all of the topics can be found here.

One of the two main goals of the EEA and Norway Grants is to increase cooperation and relations between the beneficiary and donor countries. Participating in partnerships has many benefits, such as international experience and network; access to knowledge, experience and facilities; innovative approaches; increased visibility; it can serve as a stepping stone for the future and others. Information on who can become partners and how to find them is found here.

 

Other useful links:

 

This text was created through financial support from the Norway Grants. The content of it is the responsibility of project partners and does not in any capacity reflect the views of Programme Operator GODC of programme for Education, Scholarships, Apprenticeship and Youth Entrepreneurship.