Projekt TRIALOG

Projekti

P

PROJEKT

TRIALOG

Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja

Projekt TRIALOG naslavlja problematiko mladih v času po epidemiji Covid-19 v Podravski regiji. V tem kontekstu projekt naslavlja izzive mladih v Podravski regiji, in sicer:

 • odsotnost socialnih stikov – več kot 37 % mladih poročalo o odsotnosti stikov z ljudmi v času epidemije (Mladinski svet Slovenije, 2020);
 • socialno vključenost mladih – 47 % mladim so se prihodki v času epidemije znižali, četrtini mladim pa prihodki v tem času niso zadoščali niti za osnovne potrebščine (prav tam);
 • porast nasilja v družini – število prijav nasilja v družini se je povečalo, vključno z večjim številom prepirov, nesoglasij in fizičnega, psihičnega ter ekonomskega nasilja (UMAR, 2020);
 • porast stopnje medvrstniškega nasilja, vključno s spletnim nasiljem in vandalizmom mladih;
 • pomanjkanje podpornih storitev za mlade v Podravski regiji (Tovarna podjemov, 2020);
 • slabše stanje med mladimi na področju samopodobe kot posledice večje izpostavljenosti spletnim objavam vrstnikov, vplivnežev in popolnih neznancev, ki prikazujejo idealizirane podobe svojega življenja in teles.
 

Iz zapisanega izhaja osrednji cilj projekta, in sicer opolnomočenje in družbena aktivacija mladih v Podravski regiji, s čimer projekt prispeva tako k vzpostavljanju dolgoročnih podpornih storitev za mlade kot z namenom krepitve njihovega družbenega in izobraževalnega okolja. Projekt bo zasledoval opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih v Podravski regiji, krepil obstoječe lokalne zmogljivosti ter pri delu na treh ravneh deloval kot primer dobre prakse opolnomočenja mladih na področjih duševnega zdravja, zdravih (vrstniških) odnosih s preprečevanjem spletnega nasilja in področju socialne aktivacije mladih v lokalnem okolju, s čimer vpliva na zmanjševanje pasivizacije mladih v odnosu do družbenih vprašanj.

 

Od projekta bodo imeli koristi predvsem mladi (15-29 let) iz Podravske regije (in širše) in mladinski delavci ter druge organizacije v Podravski regiji, ki se ukvarjajo z mladimi tako na institucionalni kot sistemski ravni. Projekt na treh ravneh (posameznik/posameznik v odnosu do vrstnika/posameznik v odonsu do družbe) vzpostavlja institucionalno vozlišče za mlade, pri katerem vsak izmed partnerjev prinaša pomembno dodano vrednost.

Opolnomočenje in družbena aktivacija sta osnovana na treh nivojih:
● aktivnosti za krepitev lastnega jaza mladih (monolog),
● interakcije njihovega jaza z vrstniki (dialog), ter
● interakcije jaza s širšo družbo (od koder tudi ime – trialog).

Pri projektu poleg mladih in mladinskih delavcev oziroma oseb, zaposlenih na področju dela z mladimi, naslavljamo interesne skupine in nevladne organizacije, izobraževalne ustanove kot so srednje šole in mladinski centri, lokalne upravne organe, regionalne razvojne agencije, ljudske univerze in državne organe za področje mladih in duševnega zdravja.


Kontaktna oseba: Tjaša Rupar, vodja projekta Trialog (tjasa@ipes-si.org)

NOVICE IZ PROJEKTA

Dogajanje na projektu lahko spremljate preko naših družabnih omrežjih (FB, IG) in zavihka
Aktualno na naši spletni strani, oziroma s klikom na spodnje prispevke

– Objava Monolog – dialog – trialog

– Objava Kaj dogaja na Trialogu?

Norveški finančni mehanizem ter finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP) (v angleščini Norway Grants in EEA Grants) sta financirana s strani Islandije, Liechtensteina in Norveške. Sledita dvema glavnima ciljema: prispevati k bolj družbeno in ekonomsko enakopravni Evropi in okrepiti odnose med Islandijo, Liechtensteinom ter Norveško (državami donatorkami) in 15 državami upravičenkami. Preko zmanjšanja družbenih in ekonomskih neenakosti in izboljšanih bilateralnih odnosov se okrepi tudi notranji trg, to pa pomeni večjo blaginjo v Evropi.

V Sloveniji je bilo v okviru obeh finančnih mehanizmov v omenjenem obdobju dodeljenih skupaj 37,7 milijona evrov. Sredstva pokrivajo naslednja programska področja:

 • izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade;
 • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 • dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost;
 • blaženje posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;
 • obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost in energetska varnost;
 • civilna družba ter socialni dialog in dostojno delo.
 

Podrobnosti o programskih področjih najdete na norwaygrants.si, eeagrants.org ter portalu Ministrstva.

 

To besedilo je nastalo s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

PROJECT

TRIALOG

Project TRIALOG, full name being Activating youth by encouraging them to form meaningful connections, take an active role in their local communities and empowering them for a violence-free life, was created as a response to noticed challenges that young people in Podravska region are met with. The project stems from the consequences of the COVID-19 epidemic, which has contributed to loss of social contacts, rise of domestic violence and overall distress due to loss of employment and/or inability to balance personal and professional lives because of working from home.

Some noticed challenges include:

 • lack of social contacts, lack of contact with the world;
 • influence on family, romantic and work relationships as well as rise in domestic violence;
 • lack of social inclusion of youth;
 • psychosocial distress of victims of violence, especially within young and women, which have already entered the epidemic on unequal ground;
 • higher levels of peer violence;
 • low confidence, independence and apathy in relation to wider society;
 • low self-image within young people and lack of supportive service for them in their region as well as their material deprivation.

Empowerment and social activation are based on three levels:

 • activities to strengthen individual self (monologue);
 • interactions of individual self with peers (dialogue), and
 • interactions of self with wider community and society (the project name – trialog).
 

Alongside young people and people, employed in areas that work with young people, we address interest groups and non-governmental organisations, educational entities such as high school and youth centres, local administration offices, regional development organisations, adult education centres and state organs in the field of youth and mental health.

Institute for Gender Equality Maribor (IPES) is the project operator. Project is created in cooperation with the following partners:

 • Ptuj City Municipality,
 • Adult education centre Ormož,
 • Centre of extracurricular activities Ptuj,
 • Youth Council of Ptuj City Municipality,
 • Avisensa, Institute for psychology, counselling and education, Kamnica.

Project Trialog is co-financed by Norway through Norway Grants financial mechanism in amount of 469 000 eur. The aim of the project is to empower and activate young people and youth workers. Its duration is from 15. 6. 2022 until 30. 4. 2024.

The EEA and Norway Grants are funded by Iceland, Liechtenstein and Norway. The Grants have two goals: to contribute to a more equal Europe, both socially and economically; to strengthen the relations between Iceland, Liechtenstein and Norway, and the 15 Beneficiary States in Europe. Through reduction of social and economic disparities as well as strengthening of bilateral relations the internal market is reinforced, leading to more prosperity in Europe.

 

Topics and programmes covered through grants are:

 • Innovation, research, education and competitiveness;
 • social inclusion, youth employment and poverty reduction;
 • environment, energy, climate change and low carbon economy;
 • culture, civil society, good governance and fundamental rights and freedoms;
 • justice and home affairs.
 

Additionally there is the Fund for regional cooperation and the Fund for youth employment. More information on all of the topics can be found at norwaygrants.si, eeagrants.org  and at Ministry’s website.

 

You can follow the progress of the project via our social media (FB, IG) and our website in the news section (Aktualno).

 

This text was created through financial support from the Norway Grants. The content of it is the responsibility of project partners and does not in any capacity reflect the views of Programme Operator GODC of programme for Education, Scholarships, Apprenticeship and Youth Entrepreneurship.